Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Пожарная безопасность > ППБ Правила пожежної безпеки в Україні 2004 > Додаток 3 Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів >
ППБ Правила пожежної безпеки в Україні 2004

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

 

   ППБ Правила пожарной безопасности в Украине 2004 (по разделам)

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь


 
 
Содержание

1. Галузь застосування
2. Загальні положення
3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
4. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень, споруд
5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
7. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного призначення
8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
9. Порядок дій у разі пожежі
Додаток 1 ОСНОВНІ ВИМОГИ до інструкцій про заходи пожежної безпеки
Додаток 2 Вимоги щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння
Додаток 3 Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів
Додаток 4 НАРЯД-ДОПУСК

Додаток 3 Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів

 

до пункту 7.10.1.1 Правил пожежної безпеки в Україні 

 

ПОРЯДОК

сумісного зберігання речовин та матеріалів

1. Умови зберігання всіх речовин і матеріалів визначаються вимогами стандартів або технічних умов на них.

2. Можливість сумісного зберігання речовин та матеріалів визначається вимогами, викладеними в ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". Ці вимоги формульовані на підставі кількісного врахування показників пожежної небезпеки, токсичності, а також однорідності засобів пожежогасіння.

3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" не поширюються на вибухові та радіоактивні речовини, які повинні зберігатися та перевозитися за спеціальними правилами.

4. Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє середовище (повітря, воду, ґрунт, флору та фауну тощо), впливати на людину через шкіру, слизові оболонки дихальних органів шляхом безпосередньої дії або на відстані речовини та матеріали поділяються на розряди:

безпечні;

малонебезпечні;

небезпечні;

особливо небезпечні.

У залежності від того, до якого розряду відносяться речовини та матеріали, визначаються умови їх зберігання.

4.1. До безпечних відносять негорючі речовини та матеріали в негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних (горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладу або окислення, не утворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермічних сумішей з іншими речовинами.

Безпечні речовини та матеріали зберігаються в приміщеннях або на майданчиках будь-якого типу.

4.2. До малонебезпечних відносять такі горючі й важкогорючі речовини та матеріали, які не відносяться до безпечних і на які не розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка". До малонебезпечних відносяться також негорючі речовини та матеріали у горючій упаковці.

Малонебезпечні речовини та матеріали дозволяється зберігати в приміщеннях усіх ступенів вогнестійкості (крім V).

4.3. До небезпечних відносяться горючі та негорючі речовини і матеріали, що мають властивості, прояв яких може призвести до вибуху, пожежі, загибелі, травмування, отруєння, опромінення, захворювання людей та тварин, пошкодження споруд, транспортних засобів. Небезпечні властивості можуть проявлятися як за нормальних умов, так і за аварійних, як у речовин у чистому вигляді, так і в разі їх взаємодії з речовинами та матеріалами інших категорій, визначених у ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах I і II ступеня вогнестійкості.

4.4. До особливо небезпечних відносяться такі небезпечні (див. пункт 4.3) речовини та матеріали, які не сумісні з речовинами і матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Особливо небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах I і II ступеня вогнестійкості, розташованих переважно в окремих будівлях.

5. Небезпечні матеріали та речовини згідно з вимогами ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" класифіковані в залежності від виду та ступеня небезпеки на класи, підкласи та категорії.

6. Відомості про належність до відповідного класу, підкласу, категорії та можливість сумісного зберігання ряду найбільш розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Розділення речовин та матеріалів під час зберігання

 

Класифікація за ГОСТ 19433-88 

 

Речовини, представники класів, підкласів, категорій 

 

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання 

 

Клас 

 

Під-

клас 

 

Індекс

кате-

горії 

 

Назва класу, підкласу, категорії 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Гази стиснені, зріджені та розчинені під тиском 

 

  

 

  

 

2.1 

 

  

 

Незаймисті (негорючі) неотруйні гази 

 

  

 

  

 

211 

 

... без додаткового виду небезпеки 

 

Гелій стиснений, закис азоту, азот, аргон, двооксид вуглецю 

 

211, 221, 223, 231, 232, 241 

 

212* 

 

... окислювачі 

 

Аргоно-киснева суміш, повітря стиснене, кисень, суміші двооксиду вуглецю з киснем 

 

212, 222 

 

2.2 

 

  

 

Отруйні гази 

 

  

 

  

 

221 

 

... без додаткового виду небезпеки 

 

Метил бромистий 

 

211, 221, 223, 231, 232, 241  

 

222* 

 

... окислювачі 

 

Хлор, хлор трифтористий, ангідрид сірчистий 

 

212, 222 

 

223 

 

... їдкі та (або) корозійні 

 

Бор фтористий, бор хлористий, водень хлористий 

 

211, 221, 223, 241 

 

2.3 

 

  

 

Займисті (горючі) гази 

 

  

 

  

 

231 

 

... без додаткового виду небезпеки 

 

Вінілацетилен інгібіруваний, водень стиснений, бутан дифторхлоретан, метан, пропан 

 

211, 221, 231, 232, 241 

 

232 

 

... їдкі та (або) корозійні 

 

Ацетилен розчинений, етилен, бутилен 

 

211, 221, 231, 232, 241 

 

2.4 

 

  

 

Отруйні і займисті гази 

 

  

 

  

 

241 

 

... без додаткового виду небезпеки 

 

Метил хлористий, окис етилену, сірководень, аміак, боретан, диціан, етиламін, окис вуглецю 

 

221, 223, 231, 232, 241 

 

 

  

 

  

 

Легкозаймисті рідини (ЛЗР) 

 

  

 

  

 

3.1 

 

  

 

ЛЗР з температурою спалаху (tсп) нижче -18° C 

 

  

 

  

 

311 

 

... без додаткового виду небезпеки 

 

Газолін, ізопентан, циклогексан, гексан, пентан, петролейний ефір 

 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

 

312* 

 

... отруйні 

 

Бензин етильований, сірковуглець, етилмеркаптан 

 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824  

 

 

314* 

 

... їдкі та (або) корозійні 

 

Триетилхлорсилан, трихлорсилан 

 

312, 314, 611, 613, 824 

 

 

315 

 

... слабоотруйні 

 

Диетиламін, ефір етиловий 

 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

 

 

3.2 

 

  

 

ЛЗР з tсп від -18° C до +23° C 

 

  

 

  

 

 

321 

 

... без додаткового виду небезпеки 

 

Амілацетат, ацетон бутилацетат 

 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

 

 

322* 

 

... отруйні 

 

Ецетонітрил, бензол, дихлоретан 

 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824 

 

 

324* 

 

... їдкі та (або) корозійні 

 

Диметилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, етилтрихлорсилан 

 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824 

 

 

325 

 

... слабоотруйні 

 

Самін, сольвент, толуол 

 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

 

 

Класифікація за ГОСТ 19433-88 

Речовини, представники класів, підкласів, категорій 

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання 

Клас 

Під-

клас 

Індекс

кате-

горії 

Назва класу, підкласу, категорії 

  

  

Гази стиснені, зріджені та розчинені під тиском 

  

 

 

 

2.1 

  

Незаймисті (негорючі) неотруйні гази 

  

 

 

 

211 

... без додаткового виду небезпеки 

Гелій стиснений, закис азоту, азот, аргон, двооксид вуглецю 

211, 221, 223, 231, 232, 241

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua