Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок > 3. Терміни, позначення, скорочення, визначення >
НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

 

   НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь

Содержание

1. Галузь застосування
2. Нормативні посилання
3. Терміни, позначення, скорочення, визначення
4. Вимоги до працівників
5. Оперативне обслуговування та виконання робіт
6. Організаційні заходи
7. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт
8. Роботи у ВРУ та на ПЛ у зоні впливу електричного поля
9. Генератори*
10. Газомасляна система водневого охолодження генераторів. Електролізні установки
11. Електродвигуни
12. Комутаційні апарати та розподільче устаткування
13. Трансформатори струму, електродні котли, електрофільтри
14. Акумуляторні батареї
15. Кабельні лінії
16. Повітряні лінії електропередавання
17. Випробування та вимірювання
18. Засоби диспетчерського і технологічного керування
19. Електрична частина пристроїв теплової автоматики, теплотехнічних вимірювань і захистів
20. Роботи із застосуванням автомобілів, вантажопідіймальних машин, механізмів та драбин
21. Роботи, пов'язані з підніманням на риштування, помости, конструкції і обладнання
22. Робота відряджених працівників
23. Допуск працівників будівельно-монтажних організацій до робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання
Додаток 1 Групи з електробезпеки працівників, які обслуговують електроустановки
Додаток 2 Форма наряду-допуску для виконання робіт в електроустановках і вказівки щодо його заповнення
Додаток 3 Порядок обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями
Додаток 4

3. Терміни, позначення, скорочення, визначення

 

Терміни, позначення та скорочення

Визначення

1

2

АГП

Автоматичне гасіння поля

АСК

Автоматизована система керування

Базове заземлення

Заземлювальний пристрій на повітряній лінії електропередавання (контур заземлення опори, груповий заземлювач та ін.), що використовується для зниження наведеного потенціалу на проводах до безпечного значення

БМО

Будівельно-монтажна організація

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Бригада у складі двох працівників і більше, включно з керівником робіт або працівником, який спостерігає за безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Відкрите розподільче устаткування; ВРУ

Електричне розподільче устаткування, обладнання якого розташоване просто неба

Вторинне (допоміжне) коло

Сукупність затискачів і електричних проводів, що з'єднують прилади і пристрої керування, автоматики, вимірювань, захисту ісигналізації

ВЧ-зв'язок

Високочастотний зв'язок

Груповий заземлювач

Два і більше з'єднаних між собою стрижневих заземлювачі, що встановлюються на відстані не менше 3 м один від одного

"Допускається", "може"

Означають, що зазначені вимоги застосовуються як виняток, у разі, якщо до цьогоспонукають місцеві умови

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже про-водилась робота за цим нарядом

Електроустановка

Енергоустановка, призначена для виробляння, перетворювання, передавання, розподіляння чи споживання електричної енергії

Електроустановка без місцевих оперативних працівників

Електроустановки, ПЛ і КЛ, що їх обслуговують оперативно-виїзні бригади або оперативно-виробничі працівники

Електроустановка діюча

Електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою або на які напругаможе бути подана вмиканням комутаційнихапаратів, а також ПЛ, що розміщена в зонідії наведеної напруги або перетинається здіючою ПЛ

Електроустановка до і понад 1000 В

Електроустановка напругою до і понад1000 В (за діючим значенням напруги)

Електроустановка з простою та наочною схемою

РУ напругою понад 1000 В з одиночною секціонованою або несекціонованою системою шин, без обхідної системи шин, всі ПЛ та КЛ, всі електроустановки напругою до1000 В

Електромагнітне поле; ЕМП

Вид матерії, що визначається в усіх точках двома векторними величинами, які характеризують дві його сторони, що називаються відповідно "електричне поле" та "магнітнеполе", які чинять силовий вплив на заряджені частинки, що залежить від їх швидкості і величини їх заряду

ЕУ

Електролізна установка

Закрите розподільче устаткування; ЗРУ

Електричне розподільче устаткування, обладнання якого розташоване в приміщенні

ЗДТК

Засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв'язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв'язку і телемеханіки)

Зона впливу електричного поля

Простір, в якому напруженість електричногополя перевищує 5 кВ/м

Зона сильної дії наведеної напруги

ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, наякій в разі заземлення в РУ і на місці ро-біт значення наведеної напруги більше 42 В

Зона слабкої дії наведеної напруги

ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, наякій в разі заземлення в РУ і на місці ро-біт значення наведеної напруги менше 42 В

Кабельна лінія електропередавання;КЛ

Лінія електропередавання, виконана одним чи декількома кабелями, прокладеними безпосередньо в землі, кабельних каналах,трубах, на кабельних конструкціях, а такожу воді чи відкрито

Керівники, спеціалісти

Керівники підприємств, установ і організацій, їхні заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організовують виконання робіт в діючих електроустановках

КЛЗ

Кабельна лінія зв'язку

Комплектне розподільче устаткування; КРУ

Комплектне розподільче устаткування, виготовлене з шаф чи блоків із вмонтованим у них обладнанням, пристроями керування,контролю, захисту, автоматики і сигналізації та постачається в зібраному чи підготовленому для збирання вигляді Комплектне розподільче устаткування може виконуватись, наприклад, як комплектне розподільче устаткування для експлуатації на відкритому просторі (КРУВ); як комплектне розподільче устаткування з елегазовою ізоляцією (КРУЕ) і т.ін.

Комутаційний (електричний) апарат

Електричний апарат, призначений для комутації струму в одному чи кількох електричних колах

КСУ

Компресорно-сигнальна установка

Лінія електропередавання; ЛЕП

Елемент електропостачальної системи, призначений для пересилання та розподілу електричної енергії напругою понад 1000 В без зміни її параметрів

Машини вантажопідіймальні

Крани всіх типів, краниекскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, який підвішено на канаті), талі, лебідки (для піднімання вантажу і людей), на якіпоширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом та ін.

Механічний замок

Замок, що замикається ключем, знімною ручкою тощо

Напруженість неспотвореного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спотвореного присутністю людини, що визначається в зоні, де слід перебувати людині під час роботи

Наряд-допуск (наряд)

Викладене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи

НПП

Необслуговуваний підсилювальний пункт

ОПП

Обслуговуваний підсилювальний пункт

Охоронна зона повітряних ліній електропередавання і повітряних ліній зв'язку

1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженими вертикальними уявними площинами, що розташовані з обох боків лінії від крайніх проводів за невідхиленого їхнього положення на відстані, м: для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ .............. 2

для ПЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ .............10

для ПЛ 35 кВ ..........................15

для ПЛ 110 кВ .........................20

для ПЛ 154, 220 кВ ....................25

для ПЛ 330, 400, 500 кВ змінного струму і 800 кВ постійного струму ..................30

для ПЛ 750 кВ .........................40

2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми (річки, канали, озера тощо), що є повітряним простором над водною поверхнею водойм, обмеженим вертикальними уявними площинами, які розташовані з обох боків лінії від крайніх проводів за невідхиленого їхнього положення для судноплавних водойм на відстані 100 м, для несудноплавних - на відстані, передбаченій для встановлення охоронних зон уздовж ПЛ, що проходять по суші

Охоронна зона ка бельних ліній електропередавання і кабельних ліній зв'язку

1. Ділянка землі вздовж підземних КЛ, обмежена уявними вертикальними площинами, розташованими з обох боків лінії від крайніх кабелів на відстані 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ

2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого уявними вертикальними площинами, розташованими з обох боків лінії відкрайніх кабелів на відстані 100 м

Підготовка робочого місця

Виконання технічних заходів з метою створення безпечних умов проведення робіт наробочому місці

ПЛЗ

Повітряна лінія зв'язку

Повітряна лінія електропередавання;ПЛ

Лінія електропередавання, проводи якоїпідтримуються над землею за допомогою опорта ізоляторів Початком та кінцем ПЛ є лінійні порталиабо лінійні вводи РУ, а для відгалужень - відгалужувальна опора та лінійний порталабо лінійний ввід РУ. При цьому натяжні ізолювальні підвіски, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, належать до ПЛ. Не належать до ПЛ лінійні портали з натяжними ізолювальними підвісками з боку підстанції, петлі на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до різноманітного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв'язку та ін.), а також високочастотні загороджувачі

Повітряна лінія під наведеною напругою

ПЛ всіх класів напруг і ПЛЗ, що проходить по всій довжині або на окремих ділянках загальною довжиною не менше 2 км на відстані від осі іншої ПЛ напругою 110 кВ і вище змінного струму за напруги

110 кВ .............................100 м 154, 220 кВ ........................150 м 330, 500 кВ ........................200 м 750 кВ .............................250 м

"Повинно", "необхідно", "слід"

Означають обов'язковість виконання вимог цих Правил

ППР

Проект проведення робіт

Працівники виробничі

Працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагоджування обладнання, транспортних засобів, споруд,будівель тощо) та з їх забезпеченням

Працівник з групою II, III і т.д.

Працівник, який має групу з електробезпеки не нижче II, III і т.д.

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуваннів зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних перемикань

Працівники оперативно-виробничі

Працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними електрообладнання

Приєднання

Електричне коло (обладнання та шини) одного призначення, найменування і напруги,приєднане до шин РУ, генератора, щита,збірки, розміщене в межах електростанції, підстанції тощо. Електричні кола різноїнапруги одного силового трансформатора (незалежно від кількості обмоток), одного двошвидкісного електродвигуна вважаються одним приєднанням. В схемах многокутників, в полуторних та інших схемах до приєднання лінії, трансформатора належать всі комутаційні апарати та шини, за допомогою яких цю лінію або трансформатор приєднано до РУ

Пробне вмикання

Короткочасне подавання напруги на електроустановку до повного закінчення робіт дляпроведення налагоджувальних робіт (балансування, перевірка технічних характеристик тощо)

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до струмовідних частин, що перебувають під робочою напругою або на відстанях до цих струмовідних частин, менших від допустимих

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин і механізмів,які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні грунту,перекриття або робочого настилу. При цьомуосновним засобом запобігання падінню працівника з висоти є запобіжний пояс

Роботи, що виконуються у порядку поточної експлуатації

Таке самостійне виконання працівниками робіт на закріпленій за ними ділянці протягом робочої зміни, яке не потребує оформлення наряду чи розпорядження

Робоче місце

Місце постійного або тимчасового перебування працівника на ділянці електроустановки у процесі трудової діяльності

Розподільче (електричне) устаткування; РУ

Електроустава, призначена для приймання ірозподіляння електричної енергії однієїнапруги, що містить комутаційні апарати таз'єднувальні їх збірні шини, секції шин,пристрої керування та захисту

Розподільчий (електричний) пункт; РП

Електричний розподільчий пристрій, який невходить до складу підстанції

Розпорядження

Усне завдання на безпечне виконання роботи, яке визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) таперелік працівників, яким доручено її виконання. Розпорядження може видаватись також у письмовій формі

Струмовідна частина

Частина електроустановки, яка за нормальних умов перебуває під напругою

ТАВ

Пристрої теплової автоматики, теплотехнічних вимірювань і захистів, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих систем керу вання

Трансформаторна підстанція; ТП

Електрична підстанція, призначена для перетворення електричної енергії однієї напруги в енергію іншої напруги за допомогою трансформаторів

(Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua
?>