Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок > 23. Допуск працівників будівельно-монтажних організацій до робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання >
НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

 

   НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь

Содержание

1. Галузь застосування
2. Нормативні посилання
3. Терміни, позначення, скорочення, визначення
4. Вимоги до працівників
5. Оперативне обслуговування та виконання робіт
6. Організаційні заходи
7. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт
8. Роботи у ВРУ та на ПЛ у зоні впливу електричного поля
9. Генератори*
10. Газомасляна система водневого охолодження генераторів. Електролізні установки
11. Електродвигуни
12. Комутаційні апарати та розподільче устаткування
13. Трансформатори струму, електродні котли, електрофільтри
14. Акумуляторні батареї
15. Кабельні лінії
16. Повітряні лінії електропередавання
17. Випробування та вимірювання
18. Засоби диспетчерського і технологічного керування
19. Електрична частина пристроїв теплової автоматики, теплотехнічних вимірювань і захистів
20. Роботи із застосуванням автомобілів, вантажопідіймальних машин, механізмів та драбин
21. Роботи, пов'язані з підніманням на риштування, помости, конструкції і обладнання
22. Робота відряджених працівників
23. Допуск працівників будівельно-монтажних організацій до робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання
Додаток 1 Групи з електробезпеки працівників, які обслуговують електроустановки
Додаток 2 Форма наряду-допуску для виконання робіт в електроустановках і вказівки щодо його заповнення
Додаток 3 Порядок обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями
Додаток 4

23. Допуск працівників будівельно-монтажних організацій до робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання

 

23.1.  Загальні вимоги

23.1.1.  Для проведення будівельно-монтажних робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання БМО повинна отримати від експлуатаційного підприємства письмовий дозвіл згідно з "Правилами охорони електричних мереж". Забезпечення електробезпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт повинно здійснюватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.013 та ГОСТ 12.1.051. (Пункт 23.1.1 розділу 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

23.1.2.  У дозволі на проведення робіт повинні бути зазначені: ділянка діючої електроустановки, де будуть виконувати роботи (РУ, лінія, коло, опори); терміни виконання робіт (початок та закінчення); відповідальний працівник експлуатаційного підприємства, якого належить повідомити про закінчення робіт; наявність небезпечних і шкідливих факторів (розташовані поблизу діючі лінії електропередавання, електричне поле, наведена напруга), якщо вони мають місце.

23.1.3.  У разі виділення для БМО спеціальної огородженої зони робіт замість дозволу слід оформляти акт-допуск відповідно до СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". В акті-допуску необхідно зазначити: вид огородження зони робіт; місця входу (виходу) і в'їзду (виїзду) до цієї зони; наявність небезпечних і шкідливих факторів.

23.1.4.  Перед початком виконання робіт БМО повинна подати експлуатаційному підприємству список працівників, які мають право видавати наряди, відповідальних керівників та відповідальних виконавців робіт зі складу тих, кого буде особисто допускати представник експлуатаційного підприємства (допускач). У списку необхідно зазначити посаду, прізвище, ініціали та групу з електробезпеки.

23.1.5.  Після прибуття на експлуатаційне підприємство працівники БМО повинні пройти інструктаж з електробезпеки з урахуванням особливостей тих ділянок електроустановки, на яких їм треба буде працювати, а працівники, які мають право видавати наряди, відповідальні керівники робіт і відповідальні виконавці робіт - і за їхніми схемами.

Проведення інструктажу реєструється в журналі реєстрації інструктажу на експлуатаційному підприємстві.

23.1.6.  Будівельно - монтажні роботи в діючих електроустановках та охоронній зоні ліній електропередавання працівники БМО повинні виконувати за нарядом-допуском, що видається БМО. Форма наряду-допуску встановлена СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

23.1.7.  Первинний допуск до робіт, які вимагають проведення вимикань в електроустановках, а також в охоронній зоні лінії електропередавання, що перебуває під напругою, виконує допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства. Він допускає відповідального керівника робіт або відповідального виконавця робіт БМО відповідно до вимог пунктів 6.5.6 і 23.3.1 цих Правил.

23.1.8.  Відповідальний виконавець робіт або відповідальний керівник робіт БМО у разі первинного допуску повинен мати два примірники виданого йому наряду. Після оформлення допуску в обох примірниках наряду один з них залишається у допускача для передавання його відповідальному працівнику, якому працівник БМО, що допускається, повинен повідомити про повне закінчення робіт.

23.1.9.  Повідомлення про повне закінчення робіт БМО може бути передано у вигляді письмового повідомлення, врученого особисто або надісланого нарочним, а також по телефону чи радіо.

У повідомленні необхідно вказати, що роботу за нарядом повністю закінчено, бригаду (бригади) з ділянки робіт виведено, робочі місця перевірено (матеріали, інструменти, пристрої та ін. прибрано; встановлені працівниками БМО заземлення, огородження, знаки та плакати безпеки знято).

23.1.10.  Після отримання повідомлення про повне закінчення робіт експлуатаційне підприємство має право зняти встановлені допускачем заземлення, огородження, знаки (плакати) безпеки та ввімкнути електроустановку.

23.1.11.  БМО відповідає за відповідність своїх працівників присвоєним їм правам та групам з електробезпеки, за дотримання умов та термінів проведення робіт, за виконання працівниками БМО заходів безпеки під час проведення робіт та вказівок допускача, отриманих під час інструктажу.

 

23.2.  Допуск до робіт в електроустановках електростанцій і підстанцій

23.2.1.  Зона робіт, виділена для БМО, повинна мати суцільне або сітчасте огородження, яке запобігає проникненню працівників до діючої частини електроустановки.

23.2.2.  Шляхи проходу та проїзду працівників, машин і механізмів БМО до виділеної цій організації огородженої зони не повинні перетинати територію або приміщення діючої частини електроустановки.

В тому разі, коли шлях прямування працівників БМО до виділеної зони проходить по території або приміщеннях діючого РУ, допуск до цієї зони (прохід людей, проїзд машин та механізмів) здійснює представник експлуатаційного підприємства, що має право на одноособовий огляд РУ, який повинен довести працівників БМО до входу або в'їзду до зони робіт.

23.2.3.  Якщо виділена для БМО зона не огороджена, роботи в ній слід проводити під наглядом представника експлуатаційного підприємства - наглядача з групою III, про що слід записати в наряді. Щоденний допуск до робіт у цьому разі здійснюють оперативні працівники експлуатаційної організації.

У разі проведення налагоджувальних робіт наглядач не призначається. Працівники БМО ці роботи можуть виконувати на правах відряджених.

23.2.4.  Наглядач нарівні з відповідальним виконавцем робіт БМО відповідає за збереження тимчасових огороджень, попереджувальних плакатів і за дотримання членами бригади безпечної відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою. (Пункт 23.2.4 розділу 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

23.2.5.  Експлуатаційне підприємство відповідає за запобігання подавання робочої напруги на ділянки, куди допущені для роботи працівники БМО.

 

23.3.  Допуск до робіт в охоронній зоні ліній електропередавання

23.3.1.  Допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства повинен допустити відповідального виконавця робіт кожної бригади БМО до робіт в охоронній зоні лінії електропередавання, що перебуває під напругою, а також у прольоті перетину з діючою ПЛ. До інших видів робіт в охоронній зоні вимкненої лінії електропередавання допускачу дозволяється допускати відповідального керівника робіт БМО, який повинен допускати решту працівників.

23.3.2.  На ПЛ у разі допуску відповідальних виконавців робіт допускач повинен встановити по одному заземленню на ділянці роботи кожної бригади, а у разі допуску відповідального керівника робіт - одне заземлення якомога ближче до ділянки робіт.

23.3.3.  На ПЛ встановлювати і знімати заземлення на ділянці робіт БМО допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства повинен за нарядом. На знімання заземлень слід видавати окремий наряд, який не містить доручення їх встановлення. У цьому разі членом бригади може бути працівник з групою III зі складу працівників БМО.

23.3.4.  Під час підготовки робочого місця на багатоколовій ПЛ допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства повинен встановити прапорці відповідно до пункту 16.2.6 цих Правил на тих самих опорах, на яких він встановлює заземлення. Прапорці слід знімати одночасно зі зніманням заземлень.

23.3.5.  В дозволі на виконання робіт в охоронній зоні КЛ слід зазначити розташування та глибину закладання КЛ.

23.3.6.  Перед початком виконання земляних робіт в охоронній зоні КЛ під наглядом працівників, які експлуатують КЛ, слід зробити контрольне розкривання грунту (шурф) для уточнення розташування та глибини прокладання кабелів, а також встановити тимчасове огородження, яке визначає зону роботи землерийних машин.

23.3.7.  Не допускається застосування машин і механізмів ударної дії на відстанях менше ніж 5 м від траси кабелю, а землерийних машин - в межах охоронної зони КЛ. Розпушування грунту з використанням відбійних молотків дозволяється на глибину не більше 0,3 м над трасою кабелю.

23.3.8.  У разі потреби кабель повинен проколювати за нарядом допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства. Членом бригади може бути працівник БМО з групою IV.

23.3.9.  У разі виявлення під час земляних робіт кабелю, не зазначеного в документації на виконання робіт, необхідно припинити роботу і, вживши заходів щодо його схоронності, повідомити про це підприємству, яке видало дозвіл на виконання робіт.

23.3.10.  Виконання земляних робіт в охоронній зоні КЛ в аварійних випадках можуть дозволити оперативні працівники експлуатаційного підприємства, які мають право видавати дозвіл на підготовку робочих місць і допуск. У цьому разі земляні роботи слід виконувати під наглядом представника експлуатаційного підприємства. (Пункт 23.3.10 розділу 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

23.3.11.  Експлуатаційне підприємство відповідає за запобігання можливості подавання робочої напруги на ділянки, куди допущені для роботи працівники БМО.

23.3.12.  Під час виконання робіт в охоронній зоні ліній електропередавання слід виконувати вимоги "Правил охорони електричних мереж" щодо додержання безпечних відстаней між підіймальними та висувними частинами вантажопідіймальних машин, механізмів, а також вантажозахватними пристроями, стропами, вантажами і струмовідними частинами.

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua
?>