Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Правила, НД > НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води > 13. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ >
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду, і обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно від їхньої відомчої приналежності і форм власності.

 

   НПАОП 0.00-1.11-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

Прикрепленные файлы (скачать)
Содержание

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
4. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І ОДИНИЦІ ВИМІРУ
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
6. ТРУБОПРОВОДИ І НАПІВФАБРИКАТИ, ПРИДБАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
7. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ І НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
8. ПРОЕКТУВАННЯ
9. МАТЕРІАЛИ І НАПІВФАБРИКАТИ
10. ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕМОНТ І НАЛАГОДЖУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
11. РЕЄСТРАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ І ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТРУБОПРОВОДІВ
12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНОГО ЦЕНТРУ АБО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
13. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ
14. ФАРБУВАННЯ ТА НАДПИСИ НА ТРУБОПРОВОДАХ
15. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ
Додаток 1 ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДУ
Додаток 2 Матеріали, що використовуються для виготовлення трубопроводів пари та гарячої води, що працюють під тиском
Додаток 3 Підрозділ сталей на типи і класи
Додаток 4 Визначення понять однотипних і контрольних зварних з'єднань
Додаток 5 Норми поверхневих дефектів в зварних з'єднаннях
Додаток 6 Форма свідоцтва на виготовлення елементів трубопроводу
Додаток 7 Форма свідоцтва на монтаж трубопроводу
Додаток 8 Форма журналу обліку ремонту трубопроводу

13. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДІВ

Організація безпечної експлуатації

13.1. Керівництво підприємства-власника трубопроводів забезпечує утримання трубопроводів у справному стані та безпечні умови їх експлуатації, для чого:

1) призначає відповідальну особу за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів із числа інженерно-технічних працівників (далі - ІТП), які пройшли перевірку знань в установленому порядку;

2) забезпечує ІТП цими Правилами та іншою НД з безпечної експлуатації трубопроводів та встановлює відповідний контроль за їх виконанням;

3) призначає потрібну кількість осіб обслуговуючого персоналу, які пройшли навчання та мають посвідчення на право обслуговування трубопроводів.

4) розробляє та затверджує виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує трубопроводи. Інструкція видається працівникам з числа обслуги та вивішується на робочих місцях. В цехах теплових електростанцій інструкції можуть не вивішуватись;

5) встановлює такий порядок, згідно з яким персонал, на який покладено обов'язки з обслуговування трубопроводів, повинен вести ретельне спостереження за дорученим йому устаткуванням шляхом огляду, перевірки справності арматури, контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв та заносити результати огляду та перевірок до змінного журналу;

6) встановлює порядок і забезпечує періодичність перевірки знань керівними та ІТП Правил, норм та інструкцій з охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30;

7) організовує періодичну перевірку знань персоналом виробничих інструкцій;

8) проводить періодично, не рідше одного разу на рік, обстеження трубопроводів з наступним повідомленням інспектора Держгірпромнагляду про результати цього обстеження.

13.2. Відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію особа забезпечує:

1) утримання трубопроводів у справному стані;

2) проведення контролю за станом металу та зварних з'єднань елементів трубопроводів згідно НД з контролю під час експлуатації та на технічне діагностування, погоджених з Держгірпромнаглядом, а також згідно з вимогами інструкцій та вказівками проектних організацій та підприємств-виготовлювачів;

3) своєчасну підготовку трубопроводів до технічного опосвідчення;

4) своєчасне усунення виявлених несправностей;

5) обслуговування трубопроводів навченим та атестованим персоналом;

6) періодичну перевірку знань обслуги (персоналу) та забезпечення її інструкціями;

7) виконання обслугою виробничих інструкцій;

8) своєчасний замір температурних переміщень трубопроводів та залишкових деформацій згідно з вимогами НД.

13.3. Особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів:

1) оглядає трубопроводи в робочому стані з періодичністю, визначеною в інструкції з експлуатації;

2) перевіряє щоденно в робочі дні записи в змінному журналі та розписується в ньому;

3) проводить технічне опосвідчення трубопроводів у встановлені Правилами строки;

4) Організовує та бере участь в обстеженнях та технічних опосвідченнях трубопроводів, що проводять експерти ЕТЦ;

5) зберігає паспорти трубопроводів та інструкції;

6) бере участь у комісії з атестації та періодичної перевірки знань ІТП та обслуги;

7) організовує та проводить протиаварійні тренування з персоналом;

8) забезпечує своєчасне виконання приписів, що видаються інспекторами Держгірпромнагляду;

9) забороняє експлуатацію трубопроводу при виявлені несправностей, що можуть призвести до аварій або травмування людей.

13.4. Відповідальна особа за справний стан та безпечну експлуатацію має право:

1) усувати від обслуговування трубопроводів персонал, який допустив порушення інструкцій або виявив незадовільні знання;

2) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності ІТП та осіб із числа обслуговуючого персоналу, які порушують Правила та виробничі інструкції;

3) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо усунення причин, що спричиняють порушення вимог цих Правил та виробничих інструкцій.

Атестація персоналу для обслуговування трубопроводів

13.5. До обслуговування трубопроводів допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчання за програмою, погодженою з Держгірпромнаглядом, мають посвідчення на право обслуговування трубопроводів та знають інструкції, чинні на підприємстві.

13.6. Навчання та атестація персоналу, який обслуговує трубопроводи, проводиться в професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, на спеціально створених підприємствами курсах тощо, що мають ліцензію Міносвіти та отриманий у встановленому порядку дозвіл органів Держгірпромнагляду.

Атестація персоналу проводиться комісією за участю представника органів Держгірпромнагляду.

Самостійна підготовка персоналу є неприпустимою.

13.7. Результати іспитів та періодичної перевірки знань обслуги оформляються протоколом за підписом голови комісії та її членів і заносяться в спеціальний журнал.

Особам, які склали теоретичний і практичний іспити, на підставі відповідного рішення атестаційної комісії видається посвідчення за підписом голови комісії та представника органу Держгірпромнагляду.

13.8. Періодична перевірка знань персоналу проводиться не рідше одного разу на 12 місяців. Позачергова перевірка знань проводиться при переході працівника на інше підприємство, при перерві в роботі більше 6 місяців та за рішенням власника або на вимогу інспектора Держгірпромнагляду.

Комісія з перевірки знань призначається наказом по підприємству, участь у її роботі інспектора Держгірпромнагляду не обов'язкова.

13.9. При перерві в роботі більше 12 місяців персонал після перевірки знань перед допуском до самостійної роботи проходить стажування для відновлення практичних навиків за програмою, затвердженою власником підприємства.

Обслуговування трубопроводів

13.10. Для запобігання аварій паропроводів, що працюють при температурі, що викликає повзучість металу, власник трубопроводу зобов'язаний встановити систематичне спостереження за зростанням залишкової деформації. Ця вимога стосується паропроводів з вуглецевої та молібденової сталі, що працюють при температурі пари 400 град. C і вище, з хромомолібденових та хромомолібденованадієвих сталей при температурі пари 500 град. C і вище та з високолегованих теплостійких сталей при температурі 550 град. C і вище.

Спостереження, контрольні заміри, відбір контрольних зразків, тощо проводяться згідно НД, погодженої з Держгірпромнаглядом.

13.11. Перевірка справності дії манометрів та запобіжних клапанів на трубопроводах проводиться в такі строки:

1) з робочим тиском до 1,4 МПа (14 кгс/кв. см) включно - не рідше одного разу в зміну;

2) з робочим тиском більше 1,4 МПа (14 кгс/кв. см) до 4,0 МПа (40 кгс/кв. см) включно - не рідше одного разу на добу (для трубопроводів теплових електростанцій строки перевірки встановлюються згідно вимог НД Міненерго України);

3) з робочим тиском більше 4,0 МПа (40 кгс/кв. см) в строки, встановлені згідно вимог НД Міненерго України.

Результати перевірки заносяться до змінного журналу.

13.12. Перевірка справності манометра обслугою в процесі експлуатації трубопроводу проводиться за допомогою триходового крана або запірних вентилів, що його заміняють, шляхом встановлення стрілки манометра на нуль.

Не рідше одного разу в 12 місяців манометри перевіряються відповідно до передбаченого Держстандартом України порядку. На кожному з них після перевірки ставиться тавро або пломба. Крім того, не рідше одного разу в шість місяців власником проводиться перевірка встановлених на трубопроводах манометрів за допомогою перевіреного контрольного манометра з занесенням результатів перевірки до журналу.

За відсутності перевіреного контрольного манометра додаткову перевірку можна проводити перевіреним робочим манометром, що має однакову шкалу та клас точності з манометром, що перевіряється.

13.13. Не допускаються до використання манометри в таких випадках:

1) на манометрі відсутня пломба або тавро з відміткою про проведення перевірки;

2) прострочено термін перевірки манометра;

3) стрілка манометра при його відключенні не повертається до нульової відмітки шкали на величину, що перевищує половину припустимої похибки для даного манометра;

4) розбите скло або є інші пошкодження манометра, котрі можуть відобразитись на правильності його показань.

13.14. Справність запобіжних клапанів перевіряється короткочасним примусовим їх відкриванням за допомогою спеціального пристрою.

Організація ремонту

13.15. Власник трубопроводу забезпечує своєчасний ремонт трубопроводів згідно з затвердженим графіком планово-попереджувального ремонту. Ремонт виконується за технічними умовами (технологією), розробленими до початку робіт.

13.16. Ремонт трубопроводів виконується тільки згідно з нарядом-допуском, що видається власником трубопроводу.

13.17. На підприємстві слід вести ремонтний журнал (за формою додатка 9), у який за підписом особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів, заносяться відомості про виконані ремонтні роботи, що не викликають потреби проведення позачергового технічного опосвідчення.

Відомості про ремонтні роботи, що викликають потребу проведення позачергового опосвідчення трубопроводу згідно вимог пункту 11.9 цих Правил, про матеріали, використані при ремонті, а також відомості про якість зварювання заносяться в паспорт трубопроводу.

13.18. До початку ремонтних робіт трубопровід необхідно відключити від усіх інших трубопроводів заглушками або роз'єднати.

У випадку, якщо арматура трубопроводів пари та гарячої води безфлянцева, відключення трубопроводу проводиться двома запірними органами при наявності між ними дренажного пристрою діаметром умовного проходу не менше 32 мм, що має пряме сполучення з атмосферою. Приводи засувок, а також вентилів відкритих дренажів повинні замикатись на замок так, щоб виключалась можливість послаблення їх щільності при замкненому замкові. Ключі від замків зберігає особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводу.

Товщина заглушок та флянців, що використовуються для відключення трубопроводів, визначається розрахунком на міцність.

Заглушка повинна мати частину (хвостовик), що виступає, за якою визначається її наявність. Прокладки між флянцями та заглушкою повинні бути без хвостовиків.

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua
?>