Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів > 3. Терміни та визначення понять >
ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.

Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

 

   ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины

Прикрепленные файлы (скачать)

 
 
Содержание

1. Загальні положення
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Скорочення
5. Організація експлуатації електроустановок
6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 3 Перелік документів і розрахунків, що передаються споживачу під час приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 5 Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту D, E, N, P, I, O, Q, S, M

3. Терміни та визначення понять

 

Наведені нижче терміни та визначення застосовуються в таких значеннях:

 

3.1. Важкодоступний простір (приміщення) – простір, у якому через його малий розмір ускладнено виконання робіт, а природний повітрообмін недостатній.

3.2. Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) – електротехнічний пристрій спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища внаслідок експлуатації цього пристрою усунена.

3.3. Діюча електроустановка – електроустановка або її дільниця, яка перебуває під робочою чи наведеною напругою або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряною лінією (далі – ПЛ), яка має перетинання з діючою ПЛ.

3.4. Дублювання – самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренування.

3.5. Експлуатація – стадія життєвого циклу виробу, протягом якого реалізовується, підтримується і відновлюється його якість.

3.6. Електрична підстанція – електроустановка, призначена для приймання, перетворення й розподілу електричної енергії.

3.7. Електричне господарство (далі – електрогосподарство) – будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

3.8. Електрообладнання – пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок.

3.9. Енергослужба (енерговідділ) – структурний підрозділ підприємства, організації, установи споживача, яка відповідно до наданих повноважень здійснює організацію технічної експлуатації, ремонт та безпечне обслуговування енергетичних установок, а також якісне, безперебійне та економне енергозабезпечення.

3.10. Замкнений простір (приміщення) – простір, обмежений поверхнями, що має люки (лази) з розмірами, які перешкоджають вільному і швидкому проходу через них працівників і ускладнюють природний повітрообмін.

3.11. Замовник – юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи.

3.12. Інструктаж – доведення до працівників змісту основних вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують, поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань правил пожежної безпеки.

3.13. Капітальний ремонт – ремонт, який здійснюють для відновлення справності та повного чи майже повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких його частин, уключаючи базові.

3.14. Керівник споживача (далі керівник) – посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача.

3.15. Комплектна трансформаторна підстанція – підстанція, складена з шаф чи блоків з умонтованими в них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до складання.

3.16. Комплектна розподільча установка – електричне розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків з умонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до складання для внутрішнього або зовнішнього установлення.

3.17. Лінія електропередавання – електрична лінія, яка виходить за межі електростанції чи підстанції, призначена для передавання електричної енергії на відстань.

3.18. Облік розрахунковий (комерційний) – облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які беруть за основу для фінансових розрахунків між продавцем і покупцем енергії.

3.19. Облік технічний – облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем енергії для своїх внутрішніх розрахунків.

3.20. Особа, відповідальна за електрогосподарство – електротехнічний працівник, в обов'язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється наказом керівника споживача.

3.21. Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами.

3.22. Поточний ремонт – ремонт, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих його частин.

3.23. Працівники адміністративно-технічні – керівники споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та їхні посадові особи, на яких покладено адміністративні функції.

3.24. Працівники оперативні (чергові) – працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та/або оперативних перемикань.

3.25. Працівники оперативно-виробничі – виробничі працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок.

3.26. Працівники виробничі – працівники, навчені і допущені до ремонту й обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТК в електроустановках.

3.27. Працівники електротехнічні – працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці.

3.28. Працівники електротехнологічні – працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням технологічних процесів, що базуються на використанні електричної енергії, або із застосуванням електричного інструменту, переносних електричних машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання робіт, але не пов'язана з ремонтом і технічним обслуговування електроустаткування.

3.29. Приймач електричної енергії (електроприймач) – пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на інший вид енергії для її використання.

3.30. Ремонт – комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин.

3.31. Система технічного обслуговування та ремонту – сукупність взаємопов'язаних засобів документації технічного обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та відновлення якості виробів, що входять у цю систему.

3.32. Споживач електричної енергії (далі – споживач) – юридична або фізична особа – суб'єкт господарської діяльності, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустоновок на підставі договору.

3.33. Спеціальна підготовка – додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов'язків.

3.34. Стажування – набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

3.35. Технічна експлуатація – частина експлуатації, яка складається з транспортування, зберігання, технічного обслуговування та ремонту виробу.

3.36. Технічне обслуговування – комплекс операцій чи операція з підтримання працездатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспортування.

3.37. Уведення в експлуатацію – дія, що фіксує готовність об'єкта, енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку.

3.38. Цикл технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА – період експлуатації між двома близькими профілактичними відновленнями, під час якого в певній послідовності виконуються встановлені види технічного обслуговування, передбачені відповідними нормативними документами.

Наступні терміни та визначення понять вживаються:

3.39. Аварійна броня електропостачання споживача – у значенні, установленому Інструкцією про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від 19 січня 2004 року № 26, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 року за № 154/8753.

3.40. Блок-станція, електрична мережа, електроустановка та електропередавальна організація – у значенні, установленому Правилами користування електричною енергією.

3.41. Екологічна броня електропостачання споживача – у значенні, установленому Законом України "Про електроенергетику".

3.42. Повірка засобів вимірювальної техніки, засіб вимірювальної техніки та калібрування засобу вимірювальної техніки – у значенні, установленому Законом України "Про метрологію і метрологічну діяльність".

3.43. Оперативні перемикання, оперативне керування, оперативне відання, перемикання складні та перемикання прості – у значенні, установленому ГКД 34.35.507-96.

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua