Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів > 5. Організація експлуатації електроустановок >
ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.

Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

 

   ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины

Прикрепленные файлы (скачать)

 
 
Содержание

1. Загальні положення
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Скорочення
5. Організація експлуатації електроустановок
6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 3 Перелік документів і розрахунків, що передаються споживачу під час приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 5 Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту D, E, N, P, I, O, Q, S, M

5. Організація експлуатації електроустановок

 

5.1. Обов'язки працівників

5.1.1. Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, організацію та виконання ремонтних, монтажних чи налагоджувальних робіт і випробувань повинні здійснювати спеціально підготовлені та атестовані електротехнічні працівники.

У споживачів, як правило, має бути створена електротехнічна служба (відділ, група), укомплектована необхідною кількістю електротехнічного персоналу, залежно від класу напруги живлення, складності та обсягу обслуговуваних електроустановок.

У разі відсутності атестованого обслуговуючого персоналу допускається визначити спеціалізовану організацію, відповідальну за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача. Ця організація згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" повинна мати відповідний дозвіл на проведення робіт в електроустановках. У цьому разі відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію електрогосподарства споживача повинна визначатись договором, укладеним між споживачем і цією організацією.

За відсутності такого обслуговування експлуатація електроустановок забороняється.

5.1.2. Власник електроустановки повинен забезпечити організацію:

- експлуатації електроустановок (електротехнічного та електротехнологічного обладнання) згідно з вимогами цих Правил, інших чинних НД та Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за № 1399/11679);

- надійної роботи електроустановок і безпечного їх обслуговування;

- виконання заходів із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище;

- дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності;

- виконання приписів органів державного нагляду.

5.1.3. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача (далі – особа, відповідальна за електрогосподарство), та особу, яка буде її заміщувати у разі відсутності.

Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці.

Після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1000 В ці особи наказом споживача допускаються до виконання своїх обов'язків.

За наявності в споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, та/або її заступника, за сумісництвом.

Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.

5.1.4. Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати.

Відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання в СНЗ за 8-годинною програмою. Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про користування електроенергією.

За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється один раз на два роки.

Якщо під час здійснення енергетичного нагляду будуть виявлені порушення умов експлуатації та умов електроспоживання, то постачання електроенергії повинно бути припинене або обмежене в установленому порядку до призначення на цьому об'єкті особи, відповідальної за електрогосподарство, або електроустановку необхідно передати на обслуговування спеціалізованій організації.

5.1.5. Експлуатація електроустановок з напругою понад 1000 В, власниками яких є населення, дозволяється у разі, якщо споживач має V групу з електробезпеки або оформив договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок зі спеціалізованою організацією або з фізичною особою.

5.1.6. Особа, відповідальна за електрогосподарство (спеціалізована організація), повинна забезпечити:

1) розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають:

- утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЭ, ПБЕЕ, інструкцій та інших НД;

- дотримання заданих електропередавальною (електропостачальною) організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності;

- виконання заходів з підготовки електроустановок підприємства до роботи в осінньо-зимовий період;

- раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- оптимальне споживання реактивної потужності та економічні режими роботи компенсуючи пристроїв;

- упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії;

- своєчасний і якісний ремонт електроустановок;

- зменшення аварійності та травматизму;

- забезпечення промислової безпеки;

- підвищення надійності роботи електроустановок;

- навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕ, ПУЭ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного (електротехнологічного) персоналу;

- охорону навколишнього природного середовища (у залежності від покладених функцій);

2) удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів екологічної та аварійної броні;

3) розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, зниженню рівня промислової безпеки, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку;

4) розслідування технологічних порушень в роботі електроустановок та оперативне повідомлення про них територіальному підрозділу Держенергонагляду;

5) розроблення та дотримання норм витрати палива, електричної енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки;

6) проведення діагностування технічного стану електроустановок;

7) проведення вимірів споживання електричної енергії та потужності в установлений електропередавальною організацією характерний режимний день літнього та зимового періодів і подання в установлені терміни добових режимних графіків до електропередавальної організації та територіального підрозділу Держенергонагляду;

8) систематичний контроль за графіком навантаження споживача; розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка електричного навантаження, зниження граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження мережі електропередавальної організації;

9) виконання графіка обмеження споживання електричної енергії, потужності та аварійного відключення споживачів; розробку заходів щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіків обмеження;

10) ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового споживання електричної енергії і навантаження в години контролю максимуму електричної потужності та надання інформації електропередавальній організації і відповідному територіальному підрозділу Держенергонагляду (на їх вимогу);

11) розроблення із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції, яка випускається, упровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання;

12) облік та аналіз аварій і нещасних випадків, а також ужиття заходів з усунення причин їх виникнення;

13) розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки для працівників енергетичної служби;

14) надання інформації на вимогу Держенергонагляду у відповідності до нормативно-правових актів;

15) ведення документації з електрогосподарства згідно з вимогами нормативно-правових актів;

16) розроблення інструкцій про порядок дій обслуговуючого персоналу у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;

17) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях обслуговуючого персоналу згідно з підрозділом 5.7 цих Правил.

5.1.7. Працівник, який виявив порушення цих Правил або помітив несправність електроустановки, колективного або індивідуального засобу захисту, зобов'язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності – керівника вищого рівня.

У тих випадках, коли несправність в електроустановці становить явну небезпеку для людей чи для самої установки, а усунути цю несправність може працівник, який її виявив, він повинен зробити це негайно за умови дотримання вимог правил безпеки, а потім повідомити про цей випадок безпосереднього керівника.

5.1.8. Керівники споживачів повинні забезпечити безперешкодний доступ на свої об'єкти посадових осіб органів державного нагляду та контролю, надання їм інформації і документів, необхідних для здійснення ними своїх повноважень та виконання виданих цими органами приписів у зазначені терміни.

5.1.9. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил, відповідно до своїх обов'язків, здійснюють спеціалісти енергослужби, служби охорони праці споживача та організацій вищого рівня.

5.1.10. Державний нагляд за виконанням вимог цих Правил відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929, із змінами та доповненнями, здійснюють Держенергонагляд, а також відповідно до своїх функціональних обов'язків інші вповноважені організації.

 

5.2. Вимоги до працівників і їх підготовка

5.2.1. Обслуговування електроустановок споживачів, у тому числі виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме: керівники і фахівці, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники.

5.2.2. Обслуговування установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, електролізу, електротермії тощо) вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних та пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну, коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних засобів регулювання електроапаратури, електроприводів, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнологічні працівники, які мають навички та знання для безпечного виконання робіт з технічного обслуговування закріпленої за ними установки.

5.2.3. Перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким необхідно мати відповідну групу з електробезпеки, затверджує роботодавець.

5.2.4. Електротехнологічні працівники виробничих цехів і дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок, повинні мати групу з електробезпеки II і вище.

Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників. Вони повинні здійснювати технічне керівництво цими працівниками і контроль за їхньою роботою.

5.2.5. Працівники, які обслуговують електроустановки споживачів або технологічні процеси, які базуються на використанні електричної енергії, повинні мати вік понад 18 років.

При прийнятті на роботу, а також періодично стан здоров'я працівників повинен засвідчуватися медичним оглядом.

5.2.6. Роботодавець відповідно до ГНД 34.12.102-2004 та ДНАОП 0.00-4.12-05 з урахуванням місцевих умов та складу енергетичного обладнання повинен затвердити положення про навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці та про перевірку знань з цих питань.

Навчання з технічної експлуатації електроустановок включає такі форми роботи з працівниками, що обслуговують електричні установки: проведення самого навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки, перевірку знань з цих питань, а також інструктажі, стажування, дублювання, проведення аварійних тренувань та допуск до роботи.

5.2.7. Для виконання роботи в електроустановках, розміщених у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, працівник повинен пройти спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму відповідно до НАПБ Б.02.005-2003. Порядок організації навчання визначається НАПБ Б 06.001-2003.

5.2.8. Електротехнічні та електротехнологічні працівники повинні проходити інструктажі. Залежно від характеру і часу проведення інструктажі поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий.

За результатами проведеного інструктажу особа, яка інструктує (шляхом опитування), повинна переконатись, що працівник засвоїв питання, з яких проводився інструктаж.

Проведення інструктажів можна здійснювати разом з інструктажами з охорони праці і фіксувати у відповідному журналі.

Відповідальність за організацію та проведення інструктажів, усіх форм навчання та перевірки знань з питань технології робіт, пожежної безпеки та охорони праці покладається на роботодавця.

5.2.9. У процесі трудової діяльності працівники проходять такі види навчання з питань технічної експлуатації електроустановок:

- професійне навчання кадрів на виробництві, яке проводиться відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506;

- періодичне навчання в СНЗ;

- щорічне навчання на виробництві.

5.2.10. У кожного споживача для персоналу, який забезпечує виробничі процеси в електроенергетиці, повинні бути затверджені керівництвом план-графіки на проведення щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ.

5.2.11. Особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять не рідше одного разу на три роки періодичне навчання з питань технічної експлуатації електроустановок.

5.2.12. Щорічне навчання на виробництві проходять електротехнічні та електротехнологічні працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі. Списки цих працівників щорічно складаються та затверджуються роботодавцем.

5.2.13. Після закінчення навчання з питань технічної експлуатації електроустановок працівник повинен пройти перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки (далі – перевірка знань з технології робіт).

Результати перевірки знань з технології робіт заносяться в журнал установленої форми та підписуються всіма членами комісії. Якщо перевірка знань декількох працівників проводилась в один день і склад комісії не змінювався, то члени комісії можуть підписатися один раз після закінчення роботи комісії. При цьому необхідно вказати словами загальну кількість осіб, у яких перевірено знання з технології робіт.

5.2.14. Новопризначені працівники, що прийняті на роботу, пов'язану з обслуговуванням електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік, проходять первину перевірку знань.

Первинна перевірка знань працівників повинна проводитись у терміни, установлені програмами і планами їх підготовки.

Допускається при проведенні перевірки знань використання контрольно-навчальних засобів на базі персональних електронно-обчислювальних машин для всіх видів перевірок, з наступним усним опитуванням, окрім первинної. У цьому разі запис у журналі перевірки знань не відміняється.

5.2.15. Допускається не проводити перевірку знань з технології робіт у працівника, якого прийнято на роботу за сумісництвом з метою покладення на нього обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, при одночасному виконанні таких умов:

- якщо з моменту перевірки знань у комісії за основним місцем роботи минуло не більше одного року;

- енергоємність електроустановок, їх складність в організації експлуатації електрогосподарства за сумісництвом не вища, ніж за місцем основної роботи.

5.2.16. У разі переходу на інше підприємство чи переведення на іншу роботу (посаду) у межах одного підприємства або у зв'язку з перервою в роботі особі з електротехнічних працівників, яка успішно пройшла перевірку знань, рішенням комісії може бути підтверджена та група з електробезпеки, яку вона мала до переходу або перерви в роботі.

5.2.17. Періодичність навчання та періодичної перевірки знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці (далі – перевірка знань) з присвоєнням відповідної групи з електробезпеки проводиться в такі терміни:

- первинне навчання та перевірка знань усіх працівників до початку виконання роботи;

- для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах – один раз на рік;

- для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для працівників з охорони праці, допущених до інспектування електроустановок, – один раз на три роки.

Перевірка знань з питань правил пожежної безпеки в працівників, які обслуговують електроустановки у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, здійснюється один раз на рік, в інших випадках – один раз на три роки.

Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки, охорони праці, а також у разі закінчення терміну дії попередніх періодичних перевірок знань. Комісією з перевірок знань працівникові може бути присвоєна група з електробезпеки, яку він мав до перерви в роботі.

5.2.18. Позачергову перевірку знань працівнику здійснюють незалежно від терміну проведення попередньої перевірки знань у разі:

- уведення в дію нової редакції або перероблених правил;

- переведення працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань;

- при перерві в роботі на даній посаді понад шість місяців;

- незадовільної оцінки знань працівника – у терміни, визначені комісією з перевірки знань, але не раніше ніж через два тижні;

- вимог органів Держенергонагляду та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі – Держгірпромнагляд).

5.2.19. Для проведення перевірки знань електротехнічного та електротехнологічного персоналу керівник споживача повинен своїм наказом призначити комісію з перевірки знань.

Головою комісії призначається керівник споживача або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці.

До складу комісії споживача з перевірки знань входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

У разі потреби створюються комісії в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

5.2.20. Перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці проводять:

1) в особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головного енергетика), його заступника – комісія за участю керівника споживача (його заступника) або комісія організації вищого рівня, інспектора Держенергонагляду, Держгірпромнагляду;

2) в осіб, відповідальних за електрогосподарство структурних виробничих підрозділів, – комісія за участю особи, відповідальної за електрогосподарство споживача. Склад комісії затверджує керівник споживача;

3) у решти працівників – комісія споживача або його підрозділів, склад яких визначає та затверджує керівник споживача, за участю особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (підрозділу). До складу вказаних комісій, як правило, повинен уходити безпосередній керівник того працівника, чиї знання перевіряє комісія.

Члени комісій структурних підрозділів повинні пройти перевірку знань правил в центральній комісії споживача.

5.2.21. Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію з перевірки знань з питань технології робіт, перевірку знань проходять у комісії територіальних підрозділів Держенергонагляду.

У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань, або представники організацій вищого рівня.

Комісії для перевірки знань з питань технології робіт можуть також створюватись при СНЗ. Вони призначаються наказом (розпорядженням) керівника СНЗ за погодженням з відповідним територіальним підрозділом Держенергонагляду. Члени комісії повинні пройти перевірку знань в територіальному підрозділі Держенергонагляду. Головою комісії призначається старший державний інспектор з енергетичного нагляду.

5.2.22. Дозволяється проводити окремо перевірку знань, крім випадку, зазначеного в підпункті 1 пункту 5.2.20:

- з питань технічної експлуатації електроустановок, правил та інструкцій з пожежної безпеки за участю інспектора Держенергонагляду;

- з питань охорони праці та інших нормативних актів з охорони праці за участю інспектора Держгірпромнагляду.

У цьому випадку роблять окремі записи в журналі перевірки знань.

Право оперативних переговорів та оперативних перемикань надається особі, відповідальній за оперативну роботу споживача, при проведенні перевірки знань у комісії з перевірки знань за участю інспектора Держенергонагляду. Представник диспетчерської служби структурного підрозділу електропередавальної організації може брати участь у роботі цієї комісії.

5.2.23. Перевірка знань кожного працівника здійснюється індивідуально. Результати перевірки оформляються протоколом та записуються у журнал установленої форми. Записи оформляються окремо з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці за підписом усіх членів комісії.

Керівники споживачів наприкінці року повинні подавати до інспекції Держенергонагляду графік перевірки знань електротехнічних працівників на наступний рік.

Про дату перевірки знань представники інспекцій повинні бути повідомлені споживачем не пізніше ніж за 20 днів до її початку.

5.2.24. Споживачі, які не мають можливості проводити навчання безпосередньо у себе та створити комісію з перевірки знань з технології робіт, проходять навчання в навчальних закладах та установах, які отримали відповідне рішення Держенергонагляду на проведення навчання з питань технології робіт. Перевірка знань з технології робіт таких посадових осіб проводиться комісією, створеною Держенергонаглядом.

У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань, або представники організації вищого рівня.

Перевірка знань осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, допускається в комісії підприємств вищого рівня або засновників.

5.2.25. Після успішної перевірки знань працівник допускається до стажування тривалістю 2 – 15 змін і дублювання на робочому місці у відповідності до вимог ГНД 34.12.102-2004.

Допуск оформлюється наказом або розпорядженням керівника споживача (структурного підрозділу) з визначенням тривалості стажувань та призначенням працівника, відповідального за стажування.

5.2.26. Стажування проводиться під час спеціальної підготовки та під час підготовки на нову посаду. У процесі стажування працівник повинен:

- закріпити знання щодо правил технічної експлуатації електрообладнання, правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та пожежної безпеки, технологічних і посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці;

- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси та методи безаварійного керування обладнанням з метою забезпечення вимог технічної експлуатації, безпеки праці та економічної експлуатації устаткування, що обслуговується.

5.2.27. Керівник споживача або структурного підрозділу може звільняти від стажування працівника, що має стаж за фахом не менше трьох років, що переходить з одного робочого місця на інше, де характер його роботи і тип устаткування, на якому він працюватиме, не змінюються.

Тривалість стажування працівника встановлюється індивідуально в залежності від його рівня професійної освіти, досвіду роботи, професії (посади).

Після закінчення стажування і перевірки знань ремонтні працівники допускаються до самостійної роботи, а оперативні – до дублювання.

Тривалість дублювання на робочому місці встановлюється рішенням комісії з перевірки знань і залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання, яке він обслуговуватиме, але не менше шести змін.

5.2.28. Під час дублювання особа, що навчається, може робити оперативні перемикання або інші роботи в електроустановці тільки з дозволу і під наглядом відповідального працівника, який її навчає.

Відповідальним за правильність дій дублера і дотримання ним нормативних документів та інструкцій є як працівник, який навчає, так і сам дублер.

5.2.29. На підприємстві під керівництвом особи, відповідальної за електрогосподарство, електротехнічні працівники повинні проходити протиаварійні тренування на робочих місцях і відпрацьовувати способи та прийоми запобігання порушенням у роботі обладнання та швидкої ліквідації несправностей і аварій.

5.2.30. Керівники спеціалізованих організацій, персонал яких виконує технічне обслуговування і експлуатацію електроустановок споживачів чи проводить у них монтажні, налагоджувальні, ремонтні роботи, випробовування і профілактичні вимірювання за договором, повинні проходити перевірку знань відповідно до вимог цих Правил.

5.2.31. Навчання та перевірка знань працівників навчальних закладів, які організовують та проводять навчання з використанням електричного обладнання, здійснюється згідно з вимогами цих Правил та нормативних документів, діючих у відповідній галузі.

5.2.32. Відповідальними за своєчасну перевірку знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників є керівники підрозділів споживача, у підпорядкуванні яких перебувають ці працівники.

 

5.3. Технічна документація

5.3.1. У кожного споживача повинна бути така технічна документація:

- генеральний план ділянки, на який нанесені будівлі, споруди та підземні електротехнічні комунікації;

- технічні умови на приєднання до електричних мереж та довідка про їх виконання, видана власником електричних мереж;

- затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами;

- акти приймання прихованих робіт;

- акти випробувань і налагодження електроустановок;

- акти приймання електроустановок в експлуатацію; виконавчі схеми первинних і вторинних електричних з'єднань;

- акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і електропередавальною організацією;

- технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд об'єктів, сертифікати на електрообладнання і матеріали, що підлягають сертифікації;

- інструкції з експлуатації електроустановок, посадові інструкції, а також інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на кожному робочому місці.

5.3.2. Для кожного структурного підрозділу чи самостійної виробничої дільниці необхідно мати:

- паспортні карти або журнали з переписом електроустановок та засобів захисту із зазначенням їхніх технічних даних, а також присвоєними їм інвентарними номерами (до паспортних карт або журналів додаються протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії обладнання);

- креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення трас повітряних та кабельних ліній, кабельні журнали;

- креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив'язками до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць установлення з'єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями;

- загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих цехів і дільниць;

- комплект експлуатаційних інструкцій з обслуговування електроустановок цеху, дільниці;

- комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій про заходи пожежної безпеки;

- акти або письмові розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними підрозділами.

5.3.3. Усі зміни в електроустановках, зроблені під час експлуатації, повинні відображатись у схемах і кресленнях за підписом особи, відповідальної за електрогосподарство, із зазначенням дати внесення змін.

Відомості про зміни в схемах повинні доводитися до всіх працівників (із записом в оперативному журналі), для яких є обов'язковим знання цих схем.

5.3.4. Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися на їх відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на три роки з відміткою в них про перевірку.

5.3.5. Комплект необхідних схем електропостачання повинен бути на робочому місці в особи, відповідальної за електрогосподарство.

Комплект оперативних схем електроустановок даного цеху, дільниці та електроустановок, електрично з'єднаних з іншими цехами і дільницями, повинен зберігатись у чергового цеху, дільниці.

Основні електричні схеми електроустановки вивішуються на видному місці в приміщенні даної електроустановки.

5.3.6. Порядок експлуатації електроустановок споживачів, які безпосередньо підключені до мережі електропередавальної організації, установлюється положенням про взаємовідносини оперативного персоналу споживача з персоналом електропередавальної організації, яке узгоджене з цією організацією.

Забороняється підключення електроустановок споживача до мережі електропередавальної організації без такого положення.

5.3.7. Споживачі (субспоживачі), що мають струмоприймачі, які відносяться до екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання, повинні величини цієї броні оформляти актом екологічної, аварійної та технологічної броні відповідно до Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 № 26, зареєстрованої в Міністрові юстиції України 04.02.2004 за № 154/8753.

Акт складається електропередавальною організацією зі споживачем (споживачем із субспоживачем).

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" енергопостачальна (електропередавальна) організація погоджує з відповідним споживачем величину екологічної броні електропостачання, яка має бути затверджена Держенергонаглядом.

5.3.8. У споживачів, що мають особливі умови виробництва або електроустановки, експлуатація яких не передбачена Правилами, повинні бути розроблені виробничі інструкції та інструкції з охорони праці і пожежної безпеки для електротехнічних працівників, що обслуговують електроустановки. Ці інструкції затверджуються керівником споживача з урахуванням характеру і технології виробництва, особливостей обладнання тощо.

Крім того, у таких споживачів повинен бути комплект необхідних засобів індивідуального захисту.

5.3.9. У посадових інструкціях на кожне робоче місце повинні бути вказані:

- перелік інструкцій з експлуатації електроустановок, охорони праці, пожежної безпеки та інших НД, схем і пристроїв електрообладнання, знання яких є обов'язковими для особи, яка займає відповідну посаду;

- права, обов'язки та відповідальність працівника;

- виробничі (службові) взаємовідносини з посадовими особами вищого рівня, підлеглими та іншими працівниками.

5.3.10. У разі зміни стану, умов експлуатації чи складу електроустановок до інструкцій вносяться відповідні зміни та доповнення, з якими ознайомлюють (інструктують) під підпис, із записом у журналі інструктажу працівників, для яких є обов'язковим знання цих інструкцій.

5.3.11. На кожній виробничій дільниці, у цеху повинен бути комплект необхідних інструкцій за затвердженим переліком. Повний комплект інструкцій повинен зберігатися в особи, відповідальної за електрогосподарство цеху чи дільниці, а необхідний комплект – у працівника на робочому місці.

Інструкції переглядаються не рідше ніж один раз на три роки.

5.3.12. На робочих місцях оперативного персоналу (на підстанціях, у розподільних установках або приміщеннях, відведених для працівників, які обслуговують електроустановки) необхідно вести таку документацію:

- оперативну схему або схему-макет;

- оперативний журнал;

- бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках;

- бланки перемикань;

- перелік складних перемикань, що виконуються за бланками перемикань;

- перелік інвентарних засобів захисту;

- журнал дефектів та неполадок на електроустановках;

- журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання;

- журнал показів контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників;

- журнал обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергопостачальної організації;

- перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

- журнал обліку виробничого інструктажу;

- журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань;

- журнал пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки (далі – РЗАіТ) та карти їх уставок (у тому числі частотного розвантаження);

- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;

- комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки;

- журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками;

- список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні вищого оперативного персоналу;

- положення про порядок взаємовідносин з оперативним персоналом електропередавальної організації;

списки працівників:

1) які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт;

2) які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного електрообладнання;

3) які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні переговори (керівний черговий персонал у зміні);

4) які мають право виконувати оперативні перемикання;

5) відповідальних оперативних працівників електропередавальної організації;

6) які мають право бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади;

7) допущених до перевірки підземних споруд на наявність газу.

Крім того, на робочому місці оперативного персоналу повинні бути:

- інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;

- повідомлення електропередавальної організації про встановлення граничних величин споживання електричної енергії та потужності, а також графіки обмеження та аварійного відключення споживачів;

- затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаження в години контролю максимуму електричної потужності;

- розроблені та затверджені регулювальні заходи щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіками обмеження;

- документи щодо допустимих на робочому місці параметрів факторів виробничого середовища: мікроклімату, шуму, освітленості, рівнів електромагнітних полів тощо згідно з Державними санітарними нормами.

Залежно від особливостей місцевих умов виробництва обсяг оперативної документації може бути доповнений за рішенням керівника споживача чи особи, відповідальної за електрогосподарство.

5.3.13. Оперативну документацію періодично (у встановлений на підприємстві термін, але не рідше одного разу на місяць) повинні переглядати вищі електротехнічні працівники та/або працівники зі складу керівників і спеціалістів, які зобов'язані вживати заходів щодо усунення виявлених дефектів і порушень.

5.3.14. Оперативна документація, діаграми реєструвальних контрольно-вимірювальних приладів, відомості показів розрахункових електролічильників, вихідні документи, які формуються оперативно-інформаційним комплексом автоматизованої системи керування електрогосподарством (далі – АСКЕ), належать до документів обліку та підлягають зберіганню в установленому порядку.

 

5.4. Приймання електроустановок в експлуатацію та допуск на їх підключення до електричної мережі

5.4.1. Повністю закінчені будівництвом об'єкти, їх черги чи пускові комплекси повинні бути прийняті в експлуатацію відповідно до вимог діючих нормативно-правових та нормативно-технічних документів та цих Правил.

Ця вимога поширюється також на приймання в експлуатацію електроустановок після їх модернізації, реконструкції, технічного переозброєння тощо.

5.4.2. Схеми електроустановок пускового комплексу розробляє проектна організація на основі технічних умов, виданих замовникові електропередавальною організацією. Погодження схем пускового комплексу проводиться в установленому порядку замовником.

Пусковий комплекс може включати в себе частину проектної схеми електроустановки, що забезпечує його нормальну експлуатацію із заданими параметрами.

5.4.3. На період будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт замовник (споживач) здійснює кваліфікований технічний нагляд і проводить проміжні приймання вузлів обладнання і споруд, у тому числі прихованих робіт.

Перед початком проведення пусконалагоджувальних робіт з одночасною подачею напруги живлення за тимчасовими схемами замовник, як правило, установлює тимчасовий експлуатаційний режим обслуговування електроустановки оперативним персоналом.

5.4.4. Перед прийманням електроустановок в експлуатацію повинні бути проведені:

- індивідуальні випробування обладнання і функціональні випробування окремих систем (індивідуальні пуски);

- комплексне випробування обладнання.

5.4.5. Перед індивідуальними і функціональними випробуваннями повинно бути перевірене виконання вимог і положень цих Правил, державних будівельних норм, стандартів, норм технологічного проектування, правил державного нагляду, правил улаштування електроустановок, правил та норм з охорони праці і промислової санітарії, правил вибухо- і пожежобезпеки, указівок заводів-виробників, інструкцій з монтажу устаткування тощо.

Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подання напруги на електроустановку, якщо укладений договір про тимчасове електропостачання.

5.4.6. Індивідуальні та функціональні випробування обладнання й окремих систем проводить генеральний підрядник із залученням персоналу замовника, монтажних і пусконалагоджувальних організацій за проектними схемами після закінчення всіх будівельних, монтажних і налагоджувальних робіт.

5.4.7. Комплексне випробування організовує і проводить замовник. Під час комплексного випробування повинна бути перевірена спільна робота основних агрегатів, технологічних схем і всього допоміжного обладнання під навантаженням та безпечність їх експлуатації.

Початком комплексного випробування енергоустановки вважається момент включення її в мережу або під навантаження.

Комплексне випробування передбачає увімкнення в роботу та налагодження контрольно-вимірювальних приладів, блокувань, пристроїв сигналізації та дистанційного керування, захисту та автоматичного регулювання.

Комплексні випробування вважаються проведеними за умови нормальної і неперервної роботи основного і допоміжного обладнання на протязі 72 год., а ліній електропередавання – на протязі 24 год.

Після проведення комплексного випробування підрядник складає акт передачі електроустановки замовнику.

5.4.8. Якщо змонтовані електроустановки передаються на баланс електропередавальній організації, їх технічне приймання від монтажної організації проводить замовник разом з електропередавальною організацією. Допуск цих електроустановок в експлуатацію здійснюється в установленому порядку.

5.4.9. Дефекти й недоробки, допущені в ході будівництва та монтажу, а також дефекти обладнання, виявлені під час випробувань, повинні бути усунені відповідно будівельними, монтажними, пусконалагоджувальними організаціями та заводами-виробниками до приймання електроустановок в експлуатацію.

Приймання електроустановок в експлуатацію з дефектами та недоробками забороняється.

5.4.10. Перед прийманням електроустановок в експлуатацію повинні бути:

- розроблені експлуатаційні інструкції та оперативні схеми, технічна документація;

- укомплектований, навчений (з перевіркою знань) експлуатаційний (електротехнічний і електротехнологічний) персонал або укладений договір із спеціалізованою організацією про обслуговування електроустановок споживача;

- підготовлені запасні частини й матеріали, випробувані захисні засоби й інструмент;

- уведені в роботу засоби зв'язку, сигналізації та пожежогасіння, аварійного освітлення і вентиляції;

- вирішені питання (організаційні та технічні) охорони праці, пожежної безпеки, екологічної безпеки та промислової санітарії.

5.4.11. Для оформлення підключення об'єкта (електроустановки) до електричної мережі замовник надає інспектору Держенергонагляду (електропередавальній організації) об'єкт (електроустановку) для обстеження, а також проектну, виконавчу та іншу технічну документацію в необхідному обсязі.

Результати обстеження об'єкта (електроустановки) фіксуються в акті-допуску на підключення з висновком про можливість підключення об'єкта (електроустановки) до мережі електропередавальної організації.

Акт допуску на підключення є невід'ємною частиною акта робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії та є дозволом на підключення об'єкта замовника до електричної мережі.

5.4.12. Акт допуску на підключення надається лише за наявності в споживача власного електротехнічного персоналу, який пройшов навчання, перевірку знань та інструктаж відповідно до вимог цих Правил, або наявності договору зі спеціалізованою організацією (підприємством) на обслуговування електроустановок споживача.

5.4.13. Електроустановки тимчасового електропостачання (будівельних майданчиків, атракціонів тощо) повинні бути виконані відповідно до вимог ПУЭ і прийняті в експлуатацію в порядку, передбаченому цими Правилами.

Підключення до електричної мережі електропередавальної організації електроустановок із сезонним характером роботи, а також об'єктів, які більше місяця були знеструмлені, здійснюється після технічного огляду і видачі акта-допуску на підключення до електричної мережі, дотримання інших вимог цих Правил і НД.

5.4.14. Підключення електроустановки споживача до електричної мережі здійснюється електропередавальною організацією (основним споживачем) на підставі акта-допуску на підключення за наявності рішення Держпромгірнагляду щодо експлуатації об'єкта, укладеного договору про постачання електричної енергії та дотримання інших вимог відповідно до НД про підключення електроустановок.

 

5.5. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

5.5.1. У споживача повинен бути організований постійний і періодичний контроль (огляди, діагностування) технічного стану електроустановок, обладнання, будівель і споруд. Періодичність контролю установлює особа, відповідальна за електрогосподарство. Результати контролю повинні фіксуватись у спеціальному журналі.

5.5.2. Контроль технічного стану електроустановок повинен проводитись оперативними й оперативно-ремонтними працівниками споживача. Обсяг контролю встановлюється у відповідності до вимог НД, вимог інструкцій заводів-виробників, щорічних планів, які затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство.

5.5.3. По закінченні встановленого нормативно-технічною документацією терміну експлуатації технологічні системи та електроустановки повинні підлягати технічному діагностуванню.

Діагностування технічного стану проводиться за програмою, погодженою Держенергонаглядом та комісією, очолюваною технічним керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство) або його заступником. До складу комісії включають керівників і спеціалістів структурних підрозділів споживача, осіб, відповідальних за електрогосподарство підрозділів, представників Держенергонагляду, Держгірпромнагляду, спеціалістів спеціалізованих організацій (за договором).

5.5.4. Завданням діагностування технічного стану електроустановок є:

- визначення технічного стану електроустановок (справна, несправна, працездатна, непрацездатна);

- визначення місця можливої відмови або несправності;

- прогнозування технічного стану електроустановки.

В обсяг проведення технічного діагностування на підставі діючих НД повинні бути включені:

- зовнішній і внутрішні огляди;

- перевірка технічної документації;

- питання організації експлуатації електричних установок;

- оперативне їх обслуговування та відповідність здійснюваних випробувань та вимірювань чинним НД тощо.

Для проведення технічного діагностування електроустановки споживач може використовувати наявні в нього системи і засоби технічного діагностування.

Одночасно з діагностуванням технічного стану повинна здійснюватись перевірка виконання приписів наглядових органів і заходів, намічених за результатами розслідування порушень роботи електроустановок, а також заходів, розроблених за попереднім технічним діагностуванням.

Результати роботи комісії повинні бути оформлені актом та/або занесені в технічні паспорти устаткування з обов'язковим визначенням терміну наступного діагностування.

Експлуатація електроустановок з аварійно небезпечними дефектами, виявленими в процесі контролю та діагностування, забороняється.

5.5.5. У споживача повинна діяти ТОР устаткування електрогосподарства, спрямована на забезпечення надійної і безпечної його роботи.

Графіки ремонтів, технічного обслуговування і їх обсяги визначаються щорічними планами, які підписуються особою, відповідальною за електрогосподарство, та затверджуються керівником. Зазначені графіки можуть складатися на основі проведеного діагностування технічного стану електроустановок.

5.5.6. Термін технічного обслуговування і ремонту визначається цими Правилами, діючими галузевими нормами, інструкціями заводів-виробників.

Збільшення або зменшення періодичності та збільшення тривалості ремонту порівняно з нормативними термінами допускають залежно від стану електроустановок, відповідного технічного обґрунтування та за результатами контролю основних експлуатаційних характеристик обладнання.

5.5.7. Конструктивні зміни електроустановок, окремих апаратів, а також зміни електричних схем під час виконання ремонтів повинні здійснюватись тільки за затвердженою технічною документацією.

5.5.8. Ремонт електроустановок, безпосередньо зв'язаних з технологічними агрегатами, повинен, як правило, проводитись одночасно з ремонтом агрегатів.

5.5.9. До виведення електроустановок у капітальний ремонт повинні бути складені відомості обсягу робіт і кошторис, які уточнюються після огляду обладнання:

- розроблені, узгоджені та затверджені технологічні карти, а також проект на проведення робіт;

- заготовлені відповідно до відомостей обсягу робіт необхідні матеріали і запасні частини;

- складена і затверджена технічна документація на роботи з реконструкції, намічені до виконання під час ремонту, підготовлені матеріали й обладнання для їх освоєння;

- укомплектовані та приведені в справний стан інструменти, пристрої, такелажне обладнання, вантажопідіймальні механізми;

- підготовлені робочі місця для ремонту, проведене планування ремонтної площадки із зазначенням місць розміщення деталей;

- укомплектовані ремонтні бригади та проінструктовано персонал.

5.5.10. Технічну документацію на капітальний ремонт електроустановок затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. У разі виконання ремонту сторонньою організацією технічну документацію узгоджують з керівником ремонтного підприємства.

5.5.11. Установлені в споживачів електроустановки повинні бути забезпечені запасними частинами й матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання повинні періодично перевірятись особою, відповідальною за електрогосподарство.

5.5.12. Під час приймання електроустановок з капітального ремонту перевіряються виконання всіх передбачених робіт, а також зовнішній стан електроустановок (теплова ізоляція, чистота, фарбування, стан поручнів тощо), наявність і якість ремонтної звітної технічної документації, а також параметри електромагнітних полів на робочих місцях, мікроклімату, шуму, освітленості інших факторів відповідно до ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.6.037-99, ДСанПіН № 198-97 та ДСанПіН № 3.3.6.096-2002.

5.5.13. Електроустановки, які вводяться в роботу після ремонту, випробовуються згідно з додатками 1 та 2. Спеціальні випробування електроустановок та електрообладнання проводять за розробленими схемами та програмами, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство.

5.5.14. Електроустановки після попереднього приймання з капітального ремонту перевіряються в роботі під навантаженням у терміни, указані заводом-виробником, але не менше ніж 24 год. За відсутності дефектів у роботі протягом цього часу вони приймаються в експлуатацію. Якщо під час перевірки виявлені дефекти, що заважають роботі електроустановок, ремонт уважається не закінченим до їх усунення та повторної перевірки під навантаженням протягом наступних 24 год.

5.5.15. Роботи, виконані під час капітального та поточного ремонтів, приймаються за актом, до якого повинна бути додана технічна документація з ремонту. Акти з усіма додатками зберігаються у паспортах обладнання.

 

5.6. Керування електрогосподарством

5.6.1. Загальні вимоги

5.6.1.1. Система управління електрогосподарством споживача є складовою частиною системи управління споживачем у цілому і повинна забезпечувати:

- розвиток системи електропостачання споживача для задоволення його потреб в електроенергії;

- підвищення надійності і безпеки;

- безаварійну роботу;

- оперативно-диспетчерське керування електрогосподарством, узгоджене залежно від електричної схеми живлення (у разі наявності власних джерел електричної енергії та/або розподільних мереж) з електропередавальною організацією (енергопостачальною організацією та/або регіональною електроенергетичною системою);

- контроль за технічним станом та експлуатацією власних електроустановок і джерел електричної енергії;

- контроль за дотриманням установлених електропередавальною організацією режимів споживання електричної енергії та потужності.

5.6.1.2. Споживач повинен проводити аналіз техніко-економічних показників роботи електрогосподарства та його технологічних підрозділів з метою оцінки стану окремих елементів і всієї системи електропостачання, режимів роботи, відповідності фактичних показників функціонування електрогосподарства нормованим, а також проводити оцінку умов праці на робочих місцях персоналу згідно з вимогами пункту 5.7.14 цих Правил.

5.6.1.3. В електрогосподарстві споживача повинен бути організований за встановленими формами облік показників роботи обладнання (позмінний, добовий, місячний, квартальний, річний) для аналізу його економічності та надійності роботи.

5.6.1.4. На підставі аналізу повинні розроблятись й виконуватись заходи з підвищення надійності електропостачання споживача й ефективності використання електричної енергії.

5.6.2. Оперативно-диспетчерське керування

5.6.2.1. Диспетчерське керування у споживача повинно бути організоване за ієрархічною структурою, яка передбачає розподіл функцій оперативного контролю й керування за рівнями, а також підлеглістю працівників нижчих рівнів диспетчерського керування вищим.

Для споживача вищим рівнем диспетчерського керування є диспетчерські служби електропередавальних організацій чи їх структурних підрозділів.

5.6.2.2. Для оперативно-диспетчерського керування електроустановками споживача незалежно від його форм власності і відомчої підпорядкованості повинен підбиратися висококваліфікований персонал, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань на право виконання цих робіт відповідно до пунктів 5.2.20 та 5.2.24 цих Правил.

5.6.2.3. Розпорядження оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня з питань, що входять до його компетенції, є обов'язковим до виконання підпорядкованим йому оперативним персоналом нижчого рівня оперативно-диспетчерського керування.

5.6.2.4. Для кожного диспетчерського рівня повинні бути визначені дві категорії керування обладнанням та спорудами – оперативне керування та оперативне відання.

5.6.2.5. Оперативну підпорядкованість електрообладнання і пристроїв РЗАіТ та ПА споживача, які впливають на режим роботи мережі електропередавальної організації, електроенергетичної системи або споживачів, установлює електропередавальна організація.

5.6.2.6. Лінії електропередавання, струмопроводи, обладнання і пристрої системи електропостачання споживача повинні бути розподілені за рівнями диспетчерського керування.

Перелік ліній електропередавання, струмопроводів, обладнання і пристроїв, які перебувають в оперативному керуванні або оперативному віданні оперативного персоналу, повинні бути складені з урахуванням рішень з оперативно-диспетчерського керування у залежності від існуючої схеми електропостачання електропередавальної організації, узгоджені з нею і затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство.

5.6.2.7. Взаємовідносини працівників різних рівнів диспетчерського керування повинні бути регламентовані відповідними положеннями, інструкціями та узгоджені в установленому порядку.

5.6.2.8. З урахуванням особливостей роботи споживача система оперативного керування електрогосподарством повинна вирішувати завдання:

- дотримання оперативно-диспетчерської дисципліни;

- надійність та якість електропостачання;

- уведення необхідних режимів роботи, у тому числі й тих, що вводяться електропередавальною організацією;

- підготовка і проведення перемикань в електроустановках;

- запобігання та ліквідація технологічних порушень електропостачання, відновлення необхідного режиму електропостачання;

- підготовка режиму роботи електричної мережі з урахуванням виконання ремонтних робіт в електроустановках.

5.6.2.9. У споживачів, які, крім приймачів електричної енергії, мають у складі систем електропостачання власні джерела електроенергії (електростанції), розподільні електричні мережі, повинно бути організоване диспетчерське керування їх роботою, завданнями якого є:

- розроблення та узгодження з електропередавальною організацією питань організації і ведення режимів роботи власних електростанцій та електричних мереж, які забезпечують безперебійність електропостачання;

- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії;

- забезпечення економічності роботи системи електропостачання та раціональне використання енергоресурсів за умови дотримання режимів електроспоживання та компенсації реактивної потужності;

- запобігання і ліквідація аварій, зворотної трансформації та інших технологічних порушень під час виробництва, передавання, розподілу і споживання електричної енергії.

Організація диспетчерського керування у таких споживачів за узгодженням з місцевим органом Держенергонагляду повинна здійснюватись відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 та з урахуванням особливостей роботи самого споживача.

Аналогічне диспетчерське керування повинно бути організоване й у споживачів, які не мають власних джерел електроенергії, але мають у своїй системі мережі 35 – 150 кВ або самостійні підприємства електричних мереж.

5.6.2.10. Організаційна структура та форма оперативного керування визначаються керівництвом споживача згідно з положенням про енергетичну службу, виходячи з обсягів обслуговування, складності обладнання і змінності роботи. Форма оперативного керування споживача на рівні його чергових диспетчерів з підтримання необхідних режимів роботи, що задаються електропередавальною організацією, погоджується з диспетчерською службою електропередавальної організації, що знаходить своє відображення у відповідних положеннях про взаємовідносини.

5.6.2.11. Оперативне керування має здійснюватись із щита керування або з диспетчерського пункту. Можливе використання пристосованого для цього електротехнічного приміщення.

Щити (пункти) керування повинні бути оснащені засобами зв'язку. Оперативні переговори повинні записуватися за допомогою електронних засобів зв'язку або на магнітофон, зберігання яких повинно здійснюватись не менше ніж 10 діб.

5.6.2.12. На щитах (пунктах) оперативного керування повинні бути оперативні схеми (схеми-макети) електричних з'єднань електроустановок, які перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативного персоналу.

Усі зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристроїв РЗАіТ, а також місця встановлення заземлень повинні бути відображені на оперативній схемі (схемі-макеті) та в оперативному журналі.

5.6.2.13. Для кожної електроустановки повинні бути складені, затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство, та узгоджені в установленому порядку однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання.

5.6.2.14. На кожному диспетчерському пункті, щиті керування електрогосподарством споживача з постійним чергуванням працівників повинні міститися інструкції (положення) щодо оперативних взаємовідносин з електропередавальною організацією з уключенням власних електростанцій, а також інструкції із запобігання та ліквідації аварій та інших порушень, які складаються згідно з типовими інструкціями органу вищого рівня оперативно-диспетчерського керування. Під час складання інструкції необхідно керуватись інструкцією з ліквідації аварій електропередавальної організації або енергосистеми, а також інструкцією стосовно дій оперативних працівників і порядку вимкнення електрообладнання під час виникнення пожежі.

5.6.2.15. Основними завданнями оперативно-диспетчерського керування під час ліквідації аварій та інших технологічних порушень є:

- попередження розвитку порушень, захист від ураження працівників електричним струмом, запобігання пошкодженню обладнання, якого не торкнулась аварія;

- термінове відновлення електропостачання електроприймачів і нормальних показників якості електроенергії;

- створення найбільш надійної післяаварійної схеми електропостачання споживача в цілому та окремих його частин;

- обстеження стану обладнання, яке вимикалось, і по можливості ввімкнення його в роботу.

5.6.2.16. Перемикання в електричних схемах розподільних установок підстанцій, щитів і збірок повинен виконувати оперативний персонал, що безпосередньо обслуговує електроустановки. Ці перемикання виконуються за розпорядженням або з відома оперативних працівників вищого рівня, в оперативному керуванні чи віданні яких перебуває дане обладнання, відповідно до порядку, установленого у споживача, – за усним чи телефонним розпорядженням із записом в оперативному журналі.

5.6.2.17. Режим обладнання, яке перебуває в оперативному керуванні або оперативному віданні вищого оперативного персоналу, не може бути змінений (уведене, виведене в ремонт, резерв, роботу) без дозволу вищого оперативного персоналу навіть за наявності дозволеної заявки, за винятком випадків явної небезпеки для людей і обладнання.

У розпорядженні стосовно перемикань необхідно зазначати їх послідовність. Розпорядження вважається виконаним тільки після одержання про це повідомлення від особи, якій воно видавалось.

5.6.2.18. Складні перемикання, а також усі перемикання (крім поодиноких) в електроустановках, що не обладнані блокувальними пристроями або мають несправні блокувальні пристрої чи блокування виконано не в повному обсязі, повинні виконуватись за програмами і бланками перемикань у присутності особи, яка контролює ці перетинання.

Перелік складних перемикань повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство, і зберігатись на диспетчерських пунктах, щитах керування.

Перелік складних перемикань повинен переглядатись у разі зміни електричної схеми з'єднань, складу електрообладнання, пристроїв РЗАіТ.

5.6.2.19. Під час проведення перемикань особливу увагу потрібно звертати на операції ввімкнення на паралельну роботу з електричною мережею електропередавальної організації власних електроджерел споживача (блок-станцій) або ввімкнення їх в автономному режимі.

Уведення їх в роботу повинно відповідати встановленому електропередавальною організацією порядку.

У випадках, що не допускають зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, а також під час ліквідації аварії), дозволено згідно з інструкціями виконання перемикань без розпорядження чи без відома оперативного персоналу вищого рівня з подальшим його повідомленням і записом в оперативному журналі.

5.6.2.20. Список працівників, які мають право вести оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання, затверджує керівник споживача (особа, відповідальна за електрогосподарство) та передає електропередавальній організації.

Оперативний персонал, який без підстав не виконав розпорядження оперативного персоналу вищого рівня, за поданням територіального підрозділу Держенергонагляду має бути усунений керівництвом споживача від проведення оперативних перемикань. Допуск цього персоналу до самостійної роботи здійснюється після позачергової перевірки знань.

5.6.2.21. Обладнання електроустановок, прийнятих в експлуатацію, повинно міститися в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації.

Виведення ліній електропередавання, електрообладнання, пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК, систем і приладів комерційного обліку енергії з роботи і резерву для ремонту й випробувань навіть за затвердженим планом повинно бути оформлене письмовою заявкою, яка подається у відповідну диспетчерську службу згідно із затвердженими переліками осіб на їх оперативне керування й оперативне відання.

Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство.

Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання споживача, яке перебуває в оперативному керуванні та/або віданні електропередавальної організації, повинен погоджуватися з цією організацією.

Незважаючи на дозволену заявку, виведення обладнання з роботи і резерву або для випробування може бути виконане лише з дозволу оперативного персоналу електропередавальної організації (її структурного підрозділу), наданого безпосередньо перед виведенням з роботи і резерву обладнання або перед проведенням випробувань.

Технологічне електрообладнання, вимкнуте за усною заявкою неелектротехнічного персоналу для виконання будь-яких робіт, умикається тільки на вимогу особи, яка подала заявку на вимкнення, чи працівника, який її заміщує.

Перед увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання на вимогу неелектротехнічного персоналу оперативний працівник електротехнічного персоналу повинен оглянути обладнання, переконатися в його готовності до ввімкнення під напругу, попередити працюючих на ньому працівників про наступне ввімкнення та впевнитись у відсутності сторонніх осіб на обладнанні, що вмикається під напругу.

5.6.2.22. Обладнання, яке було в ремонті чи випробуванні в електроустановках з постійним чергуванням персоналу, вмикається під напругу тільки після закінчення приймання його оперативними працівниками.

Порядок приймання обладнання після його ремонту чи випробування в електроустановках без постійного чергування персоналу визначається місцевими інструкціями з урахуванням особливостей електроустановки і виконання вимог безпеки.

5.6.2.23. В електроустановках напругою понад 1000 В перемикання проводяться:

- без бланків перемикань – у разі простих перемикань і за наявності діючих блокувальних пристроїв, що в повному обсязі унеможливлюють помилкові операції з роз'єднувачами і заземлювальними ножами під час проведення перемикань;

- за бланком перемикань – у разі відсутності блокувальних пристроїв або їх несправності, виконання блокування не в повному обсязі, а також під час проведення складних перемикань.

Перелік складних перемикань визначає особа, відповідальна за електрогосподарство, і затверджується керівником споживача.

Під час ліквідації аварій перемикання здійснюють без бланків перемикань, виконуючи послідовно всі операції під контролем старшого оперативного персоналу, з подальшим записом в оперативному журналі.

Бланки перемикань повинні бути пронумеровані. Використані та зіпсовані бланки зберігають в установленому порядку, але не менше ніж 10 діб.

5.6.2.24. В електроустановках напругою до 1000 В перемикання здійснюються без складання бланків перемикань, але із записом в оперативному журналі.

5.6.2.25. Під час перемикань в електроустановках потрібно дотримуватись такого порядку:

- особа, яка дає розпорядження про перемикання, і особа, яка приймає розпорядження, повинні чітко уявляти порядок проведення операцій з перемикань;

- оперативне розпорядження диспетчерського персоналу вищого рівня має бути чітким і стислим. Вислухавши розпорядження, підпорядкований оперативний персонал повинен дослівно повторити текст розпорядження й одержати підтвердження, що розпорядження ним зрозуміло правильно. Розпорядження вищого оперативного персоналу повинні виконуватись негайно і точно. Оперативний персонал, віддавши чи отримавши розпорядження або дозвіл, повинен записати його в оперативний журнал. За наявності пристроїв реєстрації оперативних переговорів обсяг запису в оперативний журнал визначається відповідними інструкціями;

- оперативні переговори повинні вестись технічно грамотно, бути гранично короткими, чіткими і зрозумілими. Мова оперативних переговорів повинна унеможливити неправильне розуміння персоналом отримуваних повідомлень і розпоряджень. Усе обладнання, приєднання, пристрої релейного і технологічного захисту, автоматики повинні називатися повністю відповідно до встановлених диспетчерських найменувань. Відступ від технічної термінології і диспетчерських найменувань категорично забороняється;

- працівник, який одержав завдання на перемикання, повинен установити за оперативною схемою чи схемою-макетом порядок операцій, необхідних для його виконання, а також скласти, за потреби, бланк перемикань;

- у розпорядженнях щодо зміни режиму роботи обладнання повинні бути вказані необхідне значення змінюваного режимного параметра та час, до якого має бути досягнуте вказане значення параметра;

- якщо перемикання виконують два працівники, то працівник (старший за посадою), який одержав розпорядження, повинен пояснити за оперативною схемою з'єднань другому працівникові, що бере участь у перемиканнях, порядок і послідовність операцій, які треба виконати;

- у разі, якщо розпорядження вищого оперативного персоналу здається підпорядкованому оперативному персоналу помилковим, він повинен негайно доповісти про це особі, яка дала розпорядження. У разі підтвердження розпорядження підпорядкований оперативний персонал зобов'язаний виконати його;

- якщо виникають сумніви щодо правильності виконання перемикань, їх слід припинити і перевірити послідовність згідно з оперативною схемою з'єднань;

- після виконання завдання на перемикання необхідно про це зробити запис в оперативному журналі;

- за необхідності негайного вимкнення електрообладнання (існує загроза життю людей, пошкодження обладнання, аварій) воно повинно бути вимкнене оперативним персоналом споживача відповідно до вимог діючих інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і обов'язковим наступним повідомленням вищого оперативного персоналу. Після зупинення обладнання оформляється термінова заявка із зазначенням причин і орієнтовного терміну ремонту.

5.6.2.26. Оперативним працівникам, які безпосередньо виконують перемикання, виводити самовільно з роботи пристрої блокування забороняється.

У разі виявлення несправності пристроїв блокування працівник зобов'язаний повідомити про це старшого з оперативного персоналу. Виконувати операції з тимчасовим зняттям блокування можна тільки з дозволу та під керівництвом осіб, уповноважених на це.

5.6.2.27. Дозволяється тимчасове деблокування роз'єднувачів з повітряними вимикачами напругою 110 кВ і вище в разі вимкнення (увімкнення) ненавантажених систем шин або приєднань з трансформаторами напруги серії НКФ. Порядок деблокування і введення пристроїв блокування повинен бути відображений у бланках перемикань.

5.6.2.28. Усі складні перемикання повинні виконувати, як правило, два працівники: один безпосередньо виконує перемикання, а другий – контролює правильність виконання і послідовність операцій.

Якщо в зміні перебуває один працівник з числа оперативного персоналу, особою, що контролює, може бути адміністративно-технічний працівник, який знає схему даної електроустановки, правила виконання перемикань та допущений до перемикань.

Бланк перемикань заповнює оперативний персонал, який одержав розпорядження для проведення перемикань. Підписують бланк обидва працівники, які здійснюють перемикання.

Особою, яка контролює правильність перемикань, є старший за посадою.

Відповідальність за правильність перемикань у всіх випадках покладається на обох працівників, які виконують операції з перемикань.

5.6.2.29. У разі виконання складних перемикань допускається залучати для виконання операцій в колах пристроїв РЗАіТ та ПА третього працівника з персоналу служб РЗАіТ. Цей працівник повинен бути попередньо ознайомлений з бланком перемикань і підписати його. Усі операції він повинен виконувати за розпорядженням працівника, який виконує перемикання.

5.6.2.30. Особи оперативного персоналу, що перебувають у резерві, можуть бути залучені до виконання робіт з обслуговування електроустановки в рамках посадової інструкції і тільки з дозволу відповідного керівного оперативного персоналу, який перебуває у зміні, із записом в оперативному журналі.

5.6.2.31. Заміна однієї особи з числа оперативного персоналу іншою до початку зміни, у разі потреби, допускається з дозволу керівника, який затвердив графік, або керівника технологічного підрозділу, в адміністративному підпорядкуванні якого перебувають обидві особи з числа оперативного персоналу. Робота оперативного персоналу протягом двох змін підряд забороняється.

5.6.2.32. Кожен працівник з числа оперативного персоналу, що працює у зміні, заступаючи на робоче місце, повинен прийняти зміну від попереднього працівника, а після закінчення роботи здати зміну за графіком наступному працівникові. Залишати чергування без здавання зміни забороняється.

5.6.2.33. Оперативний персонал з дозволу вищого оперативного персоналу може короткочасно залучатися до ремонтних робіт і випробувань у рамках посадових інструкцій зі звільненням на цей час від виконання обов'язків на робочому місці і записом в оперативному журналі. У цьому разі повинні бути дотримані вимоги ПБЕЕ.

5.6.2.34. Перемикання в комплектних розподільних установках (на комплектних трансформаторних підстанціях), у тому числі викочування і вкочування візків з обладнанням, а також перемикання в розподільних установках, на щитах і збірках напругою до 1000 В дозволяється виконувати одному працівникові з числа оперативних працівників, які обслуговують ці електроустановки.

5.6.2.35. Вимкнення і ввімкнення під напругу, а також уведення в роботу приєднання, яке має у своєму колі вимикач, повинні виконуватись за допомогою вимикача.

Дозволяється вимкнення і ввімкнення відокремлювачами, роз'єднувачами відповідного ступеня напруги (з неперевищенням установлених величин комутуючих струмів):

- трансформаторів напруги, нейтралей силових трансформаторів напругою 110 – 150 кВ;

- заземлювальних дугогасильних реакторів напругою 6 – 35 кВ за відсутності в мережі струму замикання на землю;

- намагнічувального струму силових трансформаторів напругою 6 – 150 кВ;

- зарядного струму і струму замикання на землю повітряних і кабельних ліній електропередавання: до 5 А – для ліній напругою 20 – 35 кВ і до 30 А – для ліній напругою 10 кВ і нижче;

- зарядного струму системи шин, а також зарядного струму приєднань (електроустаткування), крім конденсаторних батарей.

У кільцевих мережах напругою 6 – 10 кВ дозволяється вимкнення роз'єднувачами вирівнювальних струмів до 70 А і замикання мережі в кільце за різниці напруг на розімкнених контактах роз'єднувачів не більше 5 %.

Допускається вимкнення та ввімкнення навантажувального струму величиною до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче.

Допускається дистанційне вимкнення роз'єднувачами несправного вимикача 110 кВ, зашунтованого одним вимикачем або кільцем з кількох вимикачів інших приєднань системи шин, якщо вимкнення вимикача може спричинити його руйнування і знеструмлення підстанції.

Допустимі значення струмів, що вимикаються і вмикаються роз'єднувачами, повинні бути визначені НД і для основної мережі споживача погоджені з електропередавальною організацією.

Порядок і умови виконання операцій з перемикань для різних електроустановок повинні бути регламентовані виробничою інструкцією споживача.

5.6.2.36. Оперативному персоналові забороняється самовільно виводити споживачів з-під дії системної протиаварійної автоматики (АЧР, САВН), перемикати вимкнене пристроєм АЧР та САВН навантаження на джерела живлення, що залишилися в роботі.

5.6.3. Автоматизовані системи керування

5.6.3.1. Автоматизовані системи керування електрогосподарством (далі – АСКЕ) споживача призначені для вирішення питань диспетчерського, технологічного та організаційного керування енергогосподарством. Структура і рівень розвитку АСКЕ залежить від структури електрогосподарства, особливостей споживання електричної енергії та технології виробництва.

5.6.3.2. АСКЕ споживача входить як підсистема до автоматизованої системи керування підприємством (далі – АСКП) споживача. Необхідний рівень зв'язку між підсистемами різного функціонального призначення, що входять до АСКП, визначається самим споживачем.

АСКЕ повинна мати необхідні засоби зв'язку з диспетчерськими пунктами електропередавальної організації за обсягом, узгодженим з останньою, та забезпечувати передачу інформації на диспетчерський пункт електропередавальної організації.

5.6.3.3. АСКЕ призначені вирішувати такі завдання:

- диспетчерське й технологічне керування електрогосподарством;

- розрахунковий (комерційний) і технічний облік споживання електроенергії;

- контроль та керування режимами електроспоживання;

- розподілення та збут електроенергії;

- техніко-економічне прогнозування і планування;

- управління ремонтом електрообладнання, матеріально-технічним постачанням;

- управління виробничо-технічною діяльністю електрогосподарства;

- підготовка експлуатаційного персоналу, кадрів тощо.

5.6.3.4. Задачі АСКЕ в кожному електрогосподарстві визначаються, виходячи з виробничої та економічної доцільності та з урахуванням раціонального використання наявних типових рішень пакетів прикладних програм і можливостей технічних засобів.

5.6.3.5. До складу комплексу технічних засобів АСКЕ можуть входити:

- засоби збору інформації (лічильники, давачі інформації, пристрої системи контролю та обліку тощо);

- засоби передавання інформації (апаратура передавання даних, канали зв'язку тощо);

- засоби обробки і відображення інформації (електронно-обчислювальні машини), аналогові й цифрові прилади, реєстратори, пристрої друку тощо;

- засоби керування (функціональна клавіатура);

- виконавчі механізми з пристроями керування;

- системоутворювальні мережі;

- кабелі зв'язку з об'єктами контролю і керування, а також внутрішньосистемні кабелі зв'язку і волоконно-оптичні лінії зв'язку;

- різноманітні вузли і блоки, що забезпечують функціонування комплексу;

- пристрої заземлення;

- допоміжні системи (електроживлення, кондиціювання повітря, протипожежні системи тощо).

5.6.3.6. Уведення АСКЕ в експлуатацію повинно здійснюватись відповідно до установленого порядку за актом приймальної комісії. Під час уведення в експлуатацію АСКЕ, інформація якої використовується електропередавальною організацією, до складу приймальної комісії повинні входити її представники.

Приймання АСКЕ в промислову експлуатацію здійснюється після завершення приймання в промислову експлуатацію всіх складових функцій, передбачених для черги АСКЕ, яка вводиться.

5.6.3.7. Під час організації експлуатації АСКЕ обов'язки структурних підрозділів з обслуговування комплексу технічних засобів, програмного забезпечення повинні бути визначені розпорядчим документом.

Експлуатацію і ремонт обладнання (конденсатори зв'язку, реактори високочастотних загороджувачів, заземлювальні ножі, пристрої антенного зв'язку, прохідні ізолятори, розрядники елементів налагодження і фільтрів приєднань тощо) високочастотних каналів телемеханіки і телефонного зв'язку, виконаного лініями електропередавання напругою понад 1000 В, повинні здійснювати працівники, які обслуговують електроустановки напругою понад 1000 В.

5.6.3.8. Технічне обслуговування і перевірку засобів збору, накопичення і передачі інформації (датчики інформації, прилади і системи контролю й обліку, канали зв'язку, пристрої телемеханіки, апаратура передачі даних тощо), що належать або використовуються електропередавальною організацією, повинні виконувати працівники, які займаються експлуатацією цих засобів, за погодженням з електропередавальною організацією.

5.6.3.9. Підрозділи, що обслуговують АСКЕ, повинні забезпечити:

- надійну експлуатацію технічних засобів інформаційного програмного забезпечення;

- надання електропередавальній організації відповідно до встановленого графіка узгодженого обсягу інформації;

- удосконалення і розвиток системи керування (упровадження нових задач; модернізація нових програм, що перебувають в експлуатації; освоєння нових технологій збору і підготовки вихідної інформації);

- організацію взаємодії із суміжними ієрархічними рівнями АСКЕ;

- розробку інструктивних і методичних матеріалів, необхідних для функціонування АСКЕ;

- аналіз роботи АСКЕ, її економічну ефективність, своєчасне надання звітності.

5.6.3.10. Ремонтно-профілактичні роботи на технічних засобах, що належать електропередавальній організації або пов'язані з режимами її роботи, повинні виконуватись відповідно до затвердженого графіка; порядок технічного обслуговування і ремонт систем повинні визначатися відповідним положенням.

Виведення з роботи засобів контролю та обліку електроспоживання, диспетчерського й інформаційного зв'язку та систем телемеханіки необхідно оформляти оперативною заявкою і погоджувати з електропередавальною організацією.

5.6.3.11. Керівник споживача повинен здійснювати заходи щодо організації роботи з проведення аналізу функціонування АСКП, контролю за її експлуатацією і розробки планів з розвитку і вдосконалення зазначеної системи та її своєчасного переозброєння.

 

5.7. Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека

5.7.1. Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, організація їх експлуатації і ремонту повинні відповідати вимогам ССБП, ПБЕЕ, ПУЭ, а також стандартам і нормативним актам, що стосуються виробничої санітарії, забезпечення пожежної та екологічної безпеки.

5.7.2. Приміщення, у яких розміщуються електроустановки, що створюють шкідливі виробничі фактори, повинні відповідати вимогам діючих санітарних норм щодо проектування промислових підприємств. Рівні освітлення, опалення і вентиляція приміщень повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил.

Мікрокліматичні умови в приміщеннях, наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин, рівень шуму, а також інші несприятливі фактори виробничого середовища повинні відповідати вимогам, указаним у нормативних документах ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.6.037-99, ДСанПіН № 3.3.6.096-2002 та ДСанПіН № 198-97.

5.7.3. Засоби індивідуального захисту, пристрої та інструмент, що застосовують для обслуговування електроустановок, будівель і споруд підприємств, повинні підлягати огляду і випробуванням згідно з ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 1.1.10-1.07-01 та іншим НД.

5.7.4. Працівники електрогосподарства споживача під час виконання робіт в електроустановках, повинні керуватися ПБЕЕ та інструкціями з охорони праці, що встановлюють вимоги безпеки за обсягом, обов'язковим для працівників даної спеціальності.

5.7.5. Кожний працівник електрогосподарства зобов'язаний знати і виконувати вимоги безпеки праці, що стосуються електроустановок, які він обслуговує, та організацію праці на робочому місці.

5.7.6. На керівника споживача покладається загальне керівництво щодо забезпечення безпечного виконання робіт, виробничої санітарії і персональна відповідальність за належну організацію цих робіт.

Керівник споживача зобов'язаний створити на кожному робочому місці безпечні умови праці відповідно до вимог ДСанПіН № 198-97, ДСанПіН № 3.3.6.096-2002, ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12.1.002-84 та інших чинних санітарних норм і правил, що стосуються електроенергетики.

5.7.7. На технічних керівників споживача та осіб, відповідальних за електрогосподарство, покладається безпосереднє керівництво організаційно-технічною роботою із створення безпечних умов праці в електроустановках.

Особи, відповідальні за електрогосподарство структурних підрозділів споживача, керівники підрозділів (начальники електроцехів, підстанцій, служб, лабораторій, майстри) та інші посадові особи повинні забезпечувати проведення організаційних і технічних заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, інструктажів працівників з наочним показом і навчанням безпечним методам роботи, а також систематичного контролю за відповідністю електроустановок вимогам ССБП, дотриманням працівниками вимог безпеки праці і застосуванням ними інструмента, пристроїв, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в залежності від складності роботи, що виконується.

5.7.8. Кожний нещасний випадок, а також випадки порушення вимог безпеки праці повинні бути ретельно розслідувані для виявлення причин і осіб, винних у їх виникненні, та вжиття заходів із запобігання повторенню подібних випадків.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, оформлення актів за формою Н-1, виконання заходів, указаних в актах, несуть керівники, а також особи, відповідальні за електрогосподарство.

5.7.9. Відповідальність за нещасні випадки, що сталися на виробництві, несуть відповідно до діючого законодавства як особи, які безпосередньо порушили вимоги правил безпеки та/або інструкції з охорони праці, так і особи, відповідальні за електрогосподарство споживача і його структурних підрозділів, а також інші працівники зі складу керівників і спеціалістів, які не забезпечили дотримання необхідних стандартів безпеки праці й виробничої санітарії і не вжили належних заходів із запобігання нещасним випадкам.

5.7.10. Весь виробничий персонал електрогосподарств структурних підрозділів споживача повинен бути навчений практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, надання їй долікарської допомоги та прийомам надання долікарської допомоги потерпілому при інших нещасних випадках.

5.7.11. Під час виконання робіт на одному й тому самому обладнанні чи споруді одночасно кількома організаціями повинен бути складений суміщений графік робіт з передбаченням заходів, які б гарантували необхідний рівень безпеки праці. Ці заходи і графік повинні бути затверджені керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство).

Відповідальність за організацію підготовки робочого місця, координацію дій з виконання суміщеного графіка робіт і спільних заходів з безпеки праці, а також допуск до робіт несуть особи, відповідальні за електрогосподарство споживача та відповідного структурного підрозділу.

Керівники сторонніх організацій несуть відповідальність за відповідність кваліфікації працівників своїх організацій, дотримання ними вимог безпеки, а також за організацію і виконання заходів з безпеки праці на своїх ділянках роботи.

5.7.12. У кожному підрозділі електрогосподарства споживача, на виробничих дільницях, у кімнатах для оперативного (чергового) персоналу повинні бути аптечки або сумки першої допомоги з постійним запасом медикаментів і медичних засобів.

Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм у залежності від характеру робіт, що виконуються, та зобов'язані ними користуватись при виконанні цих робіт.

5.7.13. Працівники, які перебувають у приміщеннях з діючими електроустановками (за винятком щитів керування, релейних щитів та подібних до них), у закритих і відкритих розподільних установках, колодязях, камерах, каналах і тунелях електростанцій та електричних мереж, на будівельному майданчику і в ремонтній зоні, а також у зоні обслуговування повітряних ліній електропередавання, повинні надягати захисні каски.

5.7.14. Споживачі електроенергії, у яких є електроустановки (електрозварювальні, електротермічні та інші), що створюють небезпечні та шкідливі виробничі фактори, указані в державному стандарті ГОСТ 12.3.002-75 (аерозолі, що виникають при зварюванні, підвищена температура поверхонь обладнання, інфра- і ультразвук, неіонізуючі електромагнітні поля, шум та ін.), повинні мати прилади, методики і кваліфікованих працівників для контролю за цими факторами або проводити гігієнічну оцінку цих факторів атестованими лабораторіями. Атестація лабораторій проводиться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.04.99 № 91 "Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.99 за № 686/3979.

Результати вимірювання повинні реєструватись. У разі перевищення установлених норм повинні бути вжиті заходи щодо зниження рівнів шкідливих факторів.

5.7.15. Умови праці працівників, що займаються виготовленням, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання, при роботі якого виникають постійні ЕМП та ЕМВ частотою від 50,0 Гц до 300,0 ГГц, повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів (ДСанПіН № 3.3.6.096-2002).

При неможливості уникнути впливу на персонал шкідливих і небезпечних факторів керівні посадові працівники зобов'язані забезпечити персонал засобами індивідуального захисту.

5.7.16. Пожежна безпека електроустановок, а також будівель і споруд, у яких вони розміщуються, повинна відповідати вимогам Закону України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001-2004 та розробленим на їх основі галузевим правилам, які враховують особливості пожежної безпеки окремих виробництв.

Споживачі при експлуатації своїх електроустановок за відсутності галузевих правил пожежної безпеки можуть керуватись НАПБ В.01.034-2005/111.

У разі причетності електроустановок до причин виникнення пожеж на підприємствах у комісії з розслідування беруть участь працівники органів Держенергонагляду та Держпожнагляду.

5.7.17. Вибір і встановлення електрообладнання, яке розміщене в пожежонебезпечних зонах усередині і зовні приміщень, необхідно виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32-01.

5.7.18. Будівлі, приміщення, споруди повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння з урахуванням вимог НАПБ А.01.001-2004.

Працівники, які перебувають у цих приміщеннях, повинні бути навчені відповідним діям у разі виникнення пожежі, правилам користування вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння.

Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватись установками пожежної автоматики відповідно до чинних нормативно-правових документів, а також будівельних норм, правил, які діють у відповідній галузі та в установленому порядку узгоджені з органами державного пожежного нагляду.

Технічне утримання установок пожежної автоматики повинно здійснюватись на підставі чинних нормативно-правових документів.

5.7.19. Під час експлуатації електроустановок повинні бути вжиті заходи із запобігання чи обмеження прямої та непрямої дії на навколишнє природне середовище викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і скидання стічних вод у водні природні об'єкти, зниження звукової потужності та зменшення неекономного використання води з природних джерел.

5.7.20. Викид забруднювальних речовин в атмосферне повітря не повинен перевищувати:

- величин нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;

- величин технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин для окремих типів обладнання, споруд.

Скидання забруднювальних речовин у водні об'єкти не повинно перевищувати встановлених нормативів граничнодопустимих скидів забруднювальних речовин.

Напруженість електромагнітних полів не повинна перевищувати граничнодопустимих рівнів цих факторів відповідно до ДСанПіН № 3.3.6.096-2002.

Рівні шуму не повинні перевищувати норм, установлених відповідними санітарними нормами та стандартами відповідно до ДСН 3.3.6.037-99.

5.7.21. У споживача, що експлуатує електрообладнання з великим об'ємом масла (трансформатори, масляні реактори, вимикачі тощо), повинні бути розроблені заходи із запобігання аварійним та іншим викидам його в навколишнє середовище.

5.7.22. Споживач, у якого під час експлуатації електроустановок утворюються токсичні відходи, зобов'язаний в установленому порядку забезпечити своєчасну їх утилізацію, знешкодження та захоронення.

5.7.23. Експлуатація електроустановок без пристроїв, які забезпечують дотримання встановлених санітарних норм і природоохоронних вимог, або з несправними пристроями, які не забезпечують дотримання цих норм і вимог, забороняється.

 

 

Анатолiй 2016-11-18 16:06:20
А де можна знайти оновленi ПТЕЕС за 2012р.? Дякую за вiдповiдь  :)

[Ответить] [Ответить с цитатой]
↑ -2 ↓
олег 2012-09-28 10:43:31
Чи можливо працювати особою відповідальною за електрогосподарство за сумісництвом ? розясніть

[Ответить] [Ответить с цитатой]
↑ +8 ↓

Страницы: [1]
Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua